10 Δεκεμβρίου 2021

Άλλαξε ο τρόπος αδειοδότησης των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων!

του Σωτήρη Καρατσιόλη,

Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ, Προϊσταμένου
Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Τμήμα Πρατηρίων Καυσίμων & Ενέργειας,

Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αρ. 313214 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5271 Β' / 12-11-2021) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων».

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και η χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδεια Λειτουργίας), αντικαταστάθηκε από τη διαδικασία Γνωστοποίησης της λειτουργίας του Σταθμού.

Πλέον με τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας, για την έναρξη της λειτουργίας ενός Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων γνωστοποιείται είτε εγγράφως, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο η λειτουργία του, χωρίς την κατάθεση κανενός άλλου δικαιολογητικού.

 

Ο εκμεταλλευτής του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων οφείλει πριν την Γνωστοποίηση Λειτουργίας να διατηρεί στο χώρο του σταθμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του σταθμού (σύμφωνα με τη Νομοθεσία), διαθέσιμα για έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης – μεταβολής του σταθμού, δηλαδή απλή γνωστοποίηση των μεταβολών και διατήρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων που προαναφέρθηκαν στο χώρο του σταθμού, διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο.

 

Με τη διαδικασία της Γνωστοποίηση Λειτουργίας απλοποιείται σημαντικά η αδειοδότηση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, αφού πλέον μηδενίζεται ο χρόνος απόκρισης της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για την χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδειας Λειτουργίας), χρόνος που σε πολλές περιπτώσεις ήταν σημαντικός, ιδιαίτερα όταν στην αρμόδια Υπηρεσία υπήρχε έλλειψη προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας ενός σταθμού υπεραστικών λεωφορείων αφορά μόνο στη διαδικασία αδειοδότησης αυτού, αφού κατά τα άλλα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του σταθμού (σύμφωνα με τη Νομοθεσία), αντί να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να τηρούνται εντός του σταθμού διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο. Μάλιστα, οι απαιτούμενες για την αδειοδότηση του σταθμού μελέτες και σχέδια θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά εκπονήθηκαν πριν την Γνωστοποίηση της Λειτουργίας.

Το γεγονός ότι πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του σταθμού (σύμφωνα με τη Νομοθεσία) δεν θα ελέγχονται από καμία Υπηρεσία, αλλά απλώς θα βρίσκονται στο χώρο του σταθμού διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο, καθιστά πολύ σημαντικό και κρίσιμο τον ρόλο του μηχανικού, που θα αναλάβει την αδειοδότηση ενός Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι πλέον σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για ένα σταθμό υπεραστικών λεωφορείων εκδίδεται άδεια οικοδομής, ανεγείρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού, τοποθετείται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, ξεκινάει αυτός να λειτουργεί και οι τήρηση των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων δεν έχει ελεγχθεί από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού ο σταθμός πλέον λειτουργεί, θα πραγματοποιήσει έλεγχο των εγκαταστάσεων. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων δεν έγινε ορθή εκπόνηση των απαιτούμενων σχεδίων και μελετών από τον αρμόδιο μηχανικό ή δεν έγινε σωστά η λήψη των απαιτούμενων αδειών – εγκρίσεων, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του σταθμού που να οδηγήσουν ακόμα και στο κλείσιμό του.

Τονίζεται ότι πλέον, για πρώτη φορά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σε κάποιο έλεγχο από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών παραβάσεις ή λάθη ως προς τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων ή αναντιστοιχία μεταξύ αδειοδοτημένης και πραγματικής κατάστασης, επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 100€ έως 20.000€.

Επιπλέον, τονίζεται ότι σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής ενός σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (μεταβίβαση της άδειας του σταθμού από έναν εκμεταλλευτή σε άλλο – αλλαγή επωνυμίας), οφείλουν τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος εκμεταλλευτής να γνωστοποιήσουν την τροποποίηση, ώστε να μην κινδυνεύσουν στο μέλλον με πρόστιμο.

Επίσης, στην περίπτωση που παύσει η λειτουργία ενός σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, ο εκμεταλλευτής αυτού οφείλει να το γνωστοποιήσει, ώστε στο μέλλον να μην κινδυνεύσει με πρόστιμο.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 29 ετών στην αδειοδότηση Εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα στην αδειοδότηση Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την χωροθέτηση, τον σχεδιασμό και την διαδικασία που αφορά στην Γνωστοποίηση Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, με τρόπο υπεύθυνο μέσα στα πλαίσια της Νομοθεσίας, αφενός προστατεύοντας τον εκμεταλλευτή από μελλοντικά πρόστιμα και αδειοδοτικά προβλήματα, αφετέρου διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα της εγκατάστασης.
  • Για την επίλυση αδειοδοτικών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων.