17 Νοεμβρίου 2021

Άλλαξε ο τρόπος αδειοδότησης των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων!

του Σωτήρη Καρατσιόλη,

Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ, Προϊσταμένου

Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Τμήμα Πρατηρίων Καυσίμων & Ενέργειας,

Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αρ. 314766 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5272 Β' / 12-11-2021) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του Ν.3710/2008 (Α’ 216)».

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και η χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας αυτών (Άδεια Λειτουργίας), αντικαταστάθηκε από τη διαδικασία Γνωστοποίησης της λειτουργίας του Συνεργείου.

Πλέον με τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας, για την έναρξη της λειτουργίας ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων γνωστοποιείται είτε εγγράφως, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο η λειτουργία του, χωρίς την κατάθεση κανενός άλλου δικαιολογητικού.

Ο εκμεταλλευτής του συνεργείου οφείλει πριν την Γνωστοποίηση Λειτουργίας να διατηρεί στο χώρο του συνεργείου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του συνεργείου σύμφωνα με τη Νομοθεσία, διαθέσιμα για έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης – μεταβολής του συνεργείου, δηλαδή απλή γνωστοποίηση των μεταβολών και διατήρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, που προαναφέρθηκαν στο χώρο του συνεργείου, διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο.

Με την διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας απλοποιείται σημαντικά η αδειοδότηση των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αφού πλέον μηδενίζεται ο χρόνος απόκρισης της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για την χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδειας Λειτουργίας), χρόνος που σε πολλές περιπτώσεις ήταν σημαντικός, ιδιαίτερα όταν στην αρμόδια Υπηρεσία υπήρχε έλλειψη προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας ενός συνεργείου αφορά μόνο την διαδικασία αδειοδότησης αυτού, αφού κατά τα άλλα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του συνεργείου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αντί να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να τηρούνται εντός του συνεργείου διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο. Μάλιστα οι απαιτούμενες για την αδειοδότηση του συνεργείου μελέτες και σχέδια θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά εκπονήθηκαν πριν την Γνωστοποίηση της Λειτουργίας.  

Το γεγονός ότι πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδειες – εγκρίσεις, μελέτες και σχέδια που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του συνεργείου σύμφωνα με τη Νομοθεσία δεν θα ελέγχονται από καμία Υπηρεσία, αλλά απλώς θα βρίσκονται στο χώρο του συνεργείου διαθέσιμα για μελλοντικό έλεγχο, καθιστά πολύ σημαντικό και κρίσιμο τον ρόλο του μηχανικού που θα αναλάβει την αδειοδότηση ενός συνεργείου.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι πλέον σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων εκδίδεται άδεια οικοδομής, ανεγείρεται το κτίριο του συνεργείου, τοποθετείται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, ξεκινάει αυτό να λειτουργεί και η τήρηση των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων δεν έχει ελεγχθεί από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού το συνεργείο πλέον λειτουργεί, θα πραγματοποιήσει έλεγχο των εγκαταστάσεων. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας του συνεργείου δεν έγινε ορθή εκπόνηση των απαιτούμενων σχεδίων και μελετών από τον αρμόδιο μηχανικό ή δεν έγινε σωστά η λήψη των απαιτούμενων αδειών – εγκρίσεων, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του συνεργείου, που να οδηγήσουν ακόμα και στο κλείσιμό του.

Τονίζεται ότι πλέον, για πρώτη φορά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σε κάποιο έλεγχο από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών παραβάσεις ή λάθη ως προς τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων ή αναντιστοιχία μεταξύ αδειοδοτημένης και πραγματικής κατάστασης, επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 100€ έως 20.000€.

Επιπλέον, τονίζεται ότι σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής ενός συνεργείου (μεταβίβαση της άδειας του συνεργείου από έναν εκμεταλλευτή σε άλλο – αλλαγή επωνυμίας), οφείλουν τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος εκμεταλλευτής να γνωστοποιήσουν την τροποποίηση, ώστε να μην κινδυνεύσουν στο μέλλον με πρόστιμο.

Επίσης, στην περίπτωση που ένας εκμεταλλευτής συνεργείου παύσει την λειτουργία του συνεργείου (το κλείσει), οφείλει να το γνωστοποιήσει, ώστε στο μέλλον να μην κινδυνεύσει με πρόστιμο.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 29 ετών στην αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την χωροθέτηση, τον σχεδιασμό και την διαδικασία που αφορά στην Γνωστοποίηση Λειτουργίας Συνεργείου Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων όλων των ειδικοτήτων, με τρόπο υπεύθυνο μέσα στα πλαίσια της Νομοθεσίας, αφενός προστατεύοντας τον εκμεταλλευτή από μελλοντικά πρόστιμα και αδειοδοτικά προβλήματα, αφετέρου διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα της εγκατάστασης.
  • Για την επίλυση αδειοδοτικών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων όλων των ειδικοτήτων.
  • Για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων οποιασδήποτε ειδικότητας.
  • Για την χορήγηση της έκδοσης εξουσιοδότησης, που απαιτείται προκειμένου ένα Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων να μπορεί να χορηγεί Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).