21 Ιουνίου 2023

Έγκριση του από 08-05-2023 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το Έργο Θριάσιο ΙΙ

Με τη με Α.Π. Δ16/Θ/158252 / 17-5-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό ΙΙΙ) για το Έργο ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου (Θριάσιο ΙΙ).

Με την ίδια απόφαση αναδεικνύεται η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “HELLENIC TRAIN-DAMCO”» ως ανάδοχος του ως άνω Έργου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ενώ τα συμβατικά έγγραφα του Διαγωνισμού προωθούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την τελική τους έγκριση Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Μετά και την παρέλευση 10 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης, διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν προσφυγές κατά των ανωτέρω, και την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, οπότε και εκκινεί η περίοδος ανάπτυξης του Έργου.