21 Ιουλίου 2023

Έως 6 & 21/9 και 16/11 οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων Έργων στο Life 2023

Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα για το έτος 2023.

Το Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 είναι δομημένο σε δύο (2) Σκέλη, καθένα από τα οποία υλοποιείται μέσω 2 Υπο-προγραμμάτων. Συγκεκριμένα ανά Σκέλος τα υπο-προγράμματα και ο συνολικός προϋπολογισμός για τις τρέχουσες προσκλήσεις, είναι:

Περιβάλλον

 • Υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα (Προϋπολογισμός: 148.400.000€)
 • Υποπρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής (Προϋπολογισμός: 81.000.000€)

Δράση για το Κλίμα

 • Υποπρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Προϋπολογισμός: 66.350.000€)
 • Υποπρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας (Προϋπολογισμός: 99.000.000€)

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων έργων λαμβάνουν χώρα τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο 2023 ανάλογα με το υποπρόγραμμα και το είδος των έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες για τα Τυπικά έργα LIFE:

 • Υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα, 06 Σεπτεμβρίου 2023
 • Υποπρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, 06 Σεπτεμβρίου 2023
 • Υποπρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 21 Σεπτεμβρίου 2023
 • Υποπρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, 16 Νοεμβρίου 2023

Στην πρόσκληση κάθε υποπρογράμματος και είδους δράσης LIFE αναφέρονται οι θεματικές προτεραιότητες που εστιάζει η πρόσκληση, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2021-2024. Οι προτάσεις έργων που θα υποβληθούν θα πρέπει να εστιάζουν υποχρεωτικά σε μια από αυτές τις θεματικές.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προσκλήσεις για τα διάφορα είδη δράσεων ανά υποπρόγραμμα καθώς και τις καταληκτικές ημερομηνίες αυτών διατίθενται στο site της Ευρωπαϊκής επιτροπής – Funding & tender opportunities – Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).

Στόχοι

Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Στόχος του Προγράμματος είναι να:

 • Συμβάλλει στη μετάβαση σε μια βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική οικονομία που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.
 • Συνδράμει στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας.
 • Αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εφαρμογής και της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000.

Το πρόγραμμα στηρίζει δράσεις επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, συντονισμού και στήριξης καθώς και έργα δημιουργίας ικανοτήτων και διακυβέρνησης.

Επιπλέον, στηρίζει στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα μεγάλης κλίμακας και στρατηγικά έργα για τη φύση μεγάλης κλίμακας, τα οποία στηρίζουν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών και κλιματικών σχεδίων, καθώς και προγράμματα και στρατηγικές που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμες νομικές οντότητες

Επιλέξιμες για τη συμμετοχή τους σε έργα LIFE είναι οι όλες οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες Χώρες ή εδάφη:

 1. Κράτος Μέλος της ΕΕ ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένα με αυτό
 2. Τρίτη Χώρα συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα LIFE

Μπορεί να συμμετέχει κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κάθε διεθνής οργανισμός.

Τα φυσικά πρόσωπα ΔΕΝ είναι επιλέξιμα (με εξαίρεση τους αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή τις ατομικές επιχειρήσεις, όπου η εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα ξεχωριστή από αυτή του φυσικού προσώπου).

Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε Τρίτη Χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών μιας συγκεκριμένης δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ. Ωστόσο, αυτές οι οντότητες συνήθως επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.