28 Φεβρουαρίου 2019

Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Ενημερωτικό Δράσης

«Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού»

Στις 19/02/2019 εκδόθηκε η απόφαση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 52.000.000,00 ευρώ.

Η δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση είναι οι παρακάτω και ισχύουν αθροιστικά:

 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

 • Ενέργεια

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

 • Περιβάλλον

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

 • Υγεία

 • Υλικά – Κατασκευές

 • Δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης

 • Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η Ίδια Συμμετοχή των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 55% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τουλάχιστον το 60% της Ίδιας Συμμετοχής, δηλαδή του 55% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με τη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων είτε της επιχείρησης, είτε των μετόχων-εταίρων ή με τραπεζικό δανεισμό, που θα αποδεικνύεται με επιστολή πρόθεσης δανειοδότησης από τράπεζα εντός ή εκτός Ελλάδας.

Συνεπώς, τουλάχιστον ποσοστό 33% (60% επί 55%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί την συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Παρακάτω, παρατίθενται οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες στη Δράση:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 • Μηχανήματα – εξοπλισμός (προμήθεια, εγκατάσταση)

 • Μεταφορικά μέσα (έως 15.000 ευρώ και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες):

 • επαγγελματικό

 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

 • Λογισμικό

 • Ιστοσελίδα (έως 2.500 ευρώ)

 • E-shop (έως 4.000 ευρώ)

 • Πιστοποίηση προϊόντων – διαδικασιών (εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας και έως 10.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωσή τους ανέρχεται σε 24 μήνες.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, δηλαδή από τις 12‐03‐2019, ενώ η ολοκλήρωσή της στις 14-06-2019 και ώρα 14:00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.