24 Φεβρουαρίου 2023

Αδειοδότηση Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 56926/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 943 Β’ / 23-02-2023) με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων.

Συγκεκριμένα καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν την χωροθέτηση, την κυκλοφοριακή σύνδεση, τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την δυνατότητα συνύπαρξης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση αυτών των εγκαταστάσεων, οι οποίες αδειοδοτούνταν ως σταθμοί αυτοκινήτων μικρού μεγέθους. Με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται για πρώτη φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων.

Η αδειοδότηση των Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων δημοσίας χρήσεως, γίνεται με το καθεστώς της Γνωστοποίησης Λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων (μη ύπαρξη άδειας λειτουργίας, έλλειψη δικαιολογητικών κτλ), προβλέπεται η επιβολή προστίμου, ποσού από 100€ έως 20.000€. 

Επίσης, προβλέπεται η αδειοδότηση Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με το καθεστώς της έκδοσης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, με την απαίτηση κατοχής τουλάχιστον δέκα οχημάτων.

Όλες οι εγκαταστάσεις Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων, υπόκεινται σε επιθεώρηση από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η πρώτη επιθεώρηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας και οι επόμενες επιθεωρήσεις κατ΄ ελάχιστο κάθε πέντε χρόνια.   

Όλα τα λειτουργούντα Πλυντήρια  Λπαντήρια Οχημάτων, οφείλουν μέχρι τις 23-02-2026 να προσαρμοστούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 31 ετών στην αδειοδότηση Πλυντηρίων – Λπαντηρίων Αυτοκινήτων και γενικότερα στην αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την χωροθέτηση, τον σχεδιασμό και την διαδικασία που αφορά στην αδειοδότηση Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων.
  • Για την προσαρμογή υφιστάμενων Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  • Για την επίλυση αδειοδοτικών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Οχημάτων.

Του Σωτήρη Καρατσιόλη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού
Προϊσταμένου Τμήμ. Κυκλοφ. Συνδέσεων & Εγκατ. Εξυπ. Οχημάτων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»