26 Αυγούστου 2021

Αλλαγές στη διαδικασία δημιουργίας Ψηφιακού Μητρώου Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, Σταθμών Αυτοκινήτων (Parking) και Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων

των
Σωτήρη Καρατσιόλη,
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ,
Προϊσταμένου Τμήματος Αδειών Πρατήριων, Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Πηνελόπης Μαστρογιάννη
Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ, MSc
Τμήματος Αδειών Πρατήριων, Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ'  αρ. 213503 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3890 / Β' / 20-08-2021) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 5407).

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων αναφορικά με τη δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων σε λειτουργία και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

Ειδικότερα:

  • Η καταληκτική ημερομηνία της 9ης Αυγούστου 2021 για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για τις παραπάνω εγκαταστάσεις παρατείνεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία, που θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ψηφιακού Μητρώου στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Από τα στοιχεία, που πρέπει να δηλωθούν στο Ψηφιακό Μητρώο για τις εγκαταστάσεις των συνεργείων αυτοκινήτων  αφαιρέθηκαν οι δηλώσεις ύπαρξης των πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων και αεροφυλάκιου του αεροσυμπιεστή. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει  το συνεργείο από την υποχρέωση να διαθέτει τα  παραπάνω πιστοποιητικά βάσει ισχύουσας νομοθεσίας και προκειμένου να είναι κατοχυρωμένη η επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή  (π.χ. η Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχό της σε επιχείρηση διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, επιβάλει πρόστιμο 2.500 € ανά ανυψωτικό) ή ακόμη και ατυχήματος σχετιζόμενου με τη λειτουργία του μηχανήματος.
  • Για τα συνεργεία αυτοκινήτων, που εκδίδουν Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων   εξακολουθεί να ζητείται η δήλωση ύπαρξης και η ημερομηνία λήξης  των πιστοποιητικών διακρίβωσης των αναλυτών καυσαερίων που διαθέτουν.  Συνεπώς, οι εκμεταλλευτές των συνεργείων θα πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά διακρίβωσης αναλυτών καυσαερίων.
  • Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες (δηλ. σταθμούς οχημάτων, πλυντήρια, λιπαντήρια), εκτός των συνεργείων αυτοκινήτων, η απαίτηση δήλωσης των σχετικών πιστοποιητικών (ανυψωτικών μηχανημάτων και αεροφυλάκιου αεροσυμπιεστή) στο Ψηφιακό Μητρώο παραμένει.  

Για την ένταξη στο Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων αυτοκινήτων, σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντήριων ορίστηκε το διάστημα  «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος». Η παράταση αυτή δεν δίνει  συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης διότι εξαρτάται από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος, η οποία δεν έχει ορισθεί. Συνεπώς, δίδεται η ευκαιρία στους εκμεταλλευτές των συνεργείων αυτοκινήτων, σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων και  λιπαντηρίων να φροντίσουν να εφοδιαστούν εγκαίρως με όλα τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύννομη λειτουργία τους, αλλά και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών του Ψηφιακού Μητρώου.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας) ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία, που ορίζεται στο Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Α' 45) όπως ισχύει.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 29 ετών στην αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, σταθμών αυτοκινήτων (parking) και πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για τη συλλογή και αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου, με ορθό τρόπο και μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.
  • Για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, που είναι απαραίτητα για την σύννομη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων (πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων, πιστοποιητικό αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή).
  • Για τον σχεδιασμό, την έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδειας Λειτουργίας) και την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που αφορά στην αδειοδότηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
  •  Για τη χορήγηση της έκδοσης εξουσιοδότησης που απαιτείται προκειμένου ένα Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων να μπορεί να χορηγεί Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).  
  • Για την έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος οποιασδήποτε ειδικότητας.