2 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022: «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» – Ποσοστό επιδότησης έως 70%    

Του Μιχάλη Χατζηβρέττα,

Διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης»

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Οι προκηρύξεις καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο.

Με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων υπάρχει πλέον ένα πολύ ελκυστικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις, παρέχοντας ενισχύσεις που θα μπορούν να ανέλθουν ως και 75%.

Η πιο σημαντική καινοτομία του νέου πλαισίου αφορά στο χρόνο που θα απαιτείται πλέον για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ώστε να γνωρίζει ο επενδυτής αν θα λάβει την προβλεπόμενη ενίσχυση και να προχωρήσει στον προγραμματισμό υλοποίησης της επένδυσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ατομικές επιχειρήσεις (αποκλειστικά στο καθεστώς της αγροτοδιατροφής για έργα προϋπολογισμού ως 200.000€)
 • Εμπορικές εταιρίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Μεγάλες επιχειρήσεις > 1.000.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις > 500.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις > 250.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις > 100.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). > 50.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

i. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70%. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

ii. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, εφόσον ισχύει αθροιστικά ότι:

 • επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
 • η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο    παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.

iii. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

iv. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

v. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

i. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

ii. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας,

Περιλαμβάνει αποκλειστικά τις θέσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης

Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η ένταση της χορηγούμενης ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Για να λάβει μια επιχείρηση  ποσοστό ενίσχυσης στο 100% το ποσοστού που ορίζεται στο Χ.Π.Ε., ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση*.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50 % στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνεται μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης.  Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα καθεστώτα που προβλέπεται να προκηρυχτούν το προσεχές διάστημα είναι τα ακόλουθα:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Επενδυτικά σχέδια για τον ψηφιακό και  τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και την χρήση τεχνολογιών, με στόχευση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Επενδυτικά σχέδια με στόχευση στην προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

3. Νέο Επιχειρείν

Επενδυτικά σχέδια για την Ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με δραστηριοποίηση στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Επενδυτικά σχέδια με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών προς την βελτίωση παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Ενίσχυση δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, μέσω της εξαγωγής νέων προϊόντων η υπηρεσιών

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Επενδυτικά σχέδια για  τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις

Επενδυτικά σχέδια  προϋπολογισμού άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Επενδυτικά σχέδια σε κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, με στόχο οικονομίες κλίμακας, βελτίωση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

13. Επιχειρηματικότητα 360 

Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.