26 Ιουνίου 2019

Αναπτυξιακός Νόμος: Απλοποίηση διαδικασιών στους ενδιάμεσους ελέγχους για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Του αν. διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων

της «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», Μιχάλη Χατζηβρέττα

Την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχων και συνεπώς την ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων «υπόσχεται» η πρόσφατη διάταξη σχετικά με την θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων (ενδιάμεσος έλεγχος) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα των Αναπτυξιακών Νόμων Ν. 3908/2011 και Ν. 4399/2016.

Το ισχυρότερο άλλωστε πρόβλημα της εθνικής οικονομίας για την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων είναι οι γραφειοκρατικές και ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται, οι οποίες κοστίζουν και σε χρόνο και σε χρήμα.

Αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο, μέχρι σήμερα, με το ισχύον σύστημα η χρονική περίοδος που απαιτούνταν από την υποβολή αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου μέχρι την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης και την εκταμίευση της ενίσχυσης μπορούσε να φτάσει και να ξεπεράσει τους 12 και πλέον μήνες. Το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εκτιμά ότι το νέο διενέργειας των ενδιάμεσων ελέγχων, θα συμβάλλει σημαντικά στην επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση του 50% θα παρέχεται άμεσα και η αντίστοιχη ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, βάσει της τροπολογίας, η επιχείρηση που πραγματοποιεί την επένδυση θα είναι σε θέση να βεβαιώνει η ίδια ότι έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η βεβαίωση από τον ίδιο τον επενδυτή παρά θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από ανάλογες βεβαιώσεις ορκωτού ελεγκτή, από πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό ή φυσικό πρόσωπο άλλης επαγγελματικής ειδικότητας. Ο επενδυτής θα καλείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να συνυποβάλει με το αίτημα ελέγχου και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η καταβολή του παράβολου που συνοδεύει την υποβολή αιτήματος ελέγχου. Θα ακολουθεί έλεγχος ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των παραπάνω εγγράφων και κατόπιν η αρμόδια υπηρεσία θα προχωράει σε έκδοση απόφασης ως προς την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%.

Σε μια προσπάθεια δε να περιορισθεί το ενδεχόμενο απάτης ή έστω ανακριβών δηλώσεων, θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος, ενώ διατηρείται κανονικά η διαδικασία της διενέργειας του τελικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την ολοκλήρωση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά με τη βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή, ουσιαστικά θα περιλαμβάνει στοιχεία που άπτονται κυρίως στο οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης, όπως:

 • Η αντιστοιχία του υλοποιηθέντος έργου, με βάση τα όσα προβλέπονται στην οικονομοτεχνική μελέτη και την απόφαση υπαγωγής.
 • Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά, ήτοι κωδικοποιημένο καταστατικό και μετοχική σύνθεση του φορέα της επένδυσης.
 • Η λογιστική απεικόνιση των παραστατικών που αφορούν στην υλοποίηση της επένδυσης.
 • Οι συμβάσεις δανείων, ομολογιών και εκχώρησης της επιχορήγησης.
 • Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για το επενδυτικό σχέδιο.
 • Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης (για όποιες εργασίες/δαπάνες απαιτούνται).
 • Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) μέσω των οποίων διενεργήθηκαν οι πληρωμές για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η Τεχνική περιγραφή του υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου, ανά κατηγορία δαπάνης, με αναλυτική περιγραφή τυχόν διαφοροποιήσεων σε σχέση με το εγκεκριμένο.

Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις του πολιτικού μηχανικού και του μηχανολόγου θα αφορούν κυρίως στο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης, με έμφαση στο τεχνικό κομμάτι:

 • Έλεγχος υφιστάμενων αδειών.
 • Έκδοση αδειών εγκατάστασης / έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας / αδειών μικρής κλίμακας.
 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.
 • Έλεγχος ισχύος και δυναμικότητας των μονάδων και του επενδυτικού σχεδίου.

Η προαναφερόμενη διάταξη θεσπίστηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4609/03.05.2019 και αναφέρει τα εξής: «Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον Ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά».

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]