3 Ιανουαρίου 2023

«Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο

Προκηρύχθηκε την Τετάρτη 28.12.2022 ο 1ος Κύκλος του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Σκοπός του Καθεστώτος:
είναι «η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων …, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών…».
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) του Καθεστώτος ανέρχεται στα 150.000.000€, τα οποία επιμερίζονται σε 75.000.000€ για επιχορηγήσεις, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και 75.000.000€ για φορολογικές απαλλαγές.
Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν), από τις 09.01.2023 μέχρι τις  10.04.2023.
Βάσει των διατάξεων του Ν4887/22 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 75% επί του συνολικού Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου (Ε/Σ), σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ), ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο παρόν Καθεστώς υπάγονται Ε/Σ:

 • όλων των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα Καθεστώτα ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» και «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»
 • για την δημιουργία Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, με ελάχιστο ύψος Π/Υ επένδυσης € 1 εκατ
 • Παροχής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με ελάχιστο ύψος Π/Υ επένδυσης € 1 εκατ
 • με ΚΑΔ 08.11.11 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η’ ΚΤΗΡΙΑ 08.11.12 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η’ ΚΤΗΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ), τα οποία πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των Ε/Σ της εξόρυξης, αποκτηθείσα μεταποιητική δραστηριότητα
 • με ΚΑΔ 36.00.20.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, τα οποία πραγματοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους
 • με ΚΑΔ 59 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

60.10.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΑΛΙΟΥ)

60.20.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ           

60.20.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ                       

60.20.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ             

63.11.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ                                         

63.11.21 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ                                                                                     

63.11.22 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΗΧΟΥ,                                                                                       

για την δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων studios                                                                                      

 • με ΚΑΔ 68.32.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η’ ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων.
 • με ΚΑΔ 93.11.10.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4 x 4, 5 x 5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ  για την κατασκευή τουλάχιστον έξι(06) γηπέδων
 • με ΚΑΔ 93.11.10.03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑΣ) για την κατασκευή πισίνας διαστάσεων άνω των 25 μ, αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς
 • με ΚΑΔ 87.30.11.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, με ελάχιστο ύψος Π/Υ επένδυσης € 1 εκατ
 • με ΚΑΔ 96.01.13.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ           
 • με ΚΑΔ 96.01.19.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ                                                                  με ελάχιστο ύψος Π/Υ επένδυσης € 1 εκατ, εφόσον η δραστηριότητα τους αφορά σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κλπ

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν Καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του Ε/Σ και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορικές εταιρείες, (Ετερόρρυθμες, Ομόρρυθμες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Είναι Δημόσιες ή Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ (για επενδυτικά σχέδια έως 300.000€) ή Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Χαρακτήρας Κινήτρου Αρχικής Επένδυσης

Τα Ε.Σ που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες θα πρέπει να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου.

Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις απαιτείται, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των τριών(03) τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του Ε/Σ ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας. 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του κόστους της επένδυσης.

Η δικαιούμενη ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.

Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επιχορήγηση Κεφαλαίου:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του Ε/Σ που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση του leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά(07) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Γεωγραφική Ζώνη – Νομό και Μέγεθος Επιχείρησης (σε ισχύ από 1.1.2022 έως και 31.12.2027)

Στο παρόν Καθεστώς ενισχύονται Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις ΠΕ Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Ένταση Ενισχύσεων

Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής χορηγείται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% επί του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 100% του ανώτατου ορίου για τα Ε/Σ που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χλμ από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΤ) και σε ΟΥΜΕΔ και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 • Ε/Σ που αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους για τα δύο(02) τουλάχιστον τελευταία έτη. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του Ε/Σ.
 • Ε/Σ που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι ΠΕ Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 90% του ανώτατου ορίου για τα Ε/Σ που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

 • σε διατηρητέα κτήρια.
 • στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας,

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα πλην τη επιχορήγησης χορηγούνται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.Ειδικότερα και αποκλειστικά για Ε.Σ που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις ΠΕ Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής του κινήτρου ενίσχυσης της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την ΠΕ Έβρου και 30% για τις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70%, αντίστοιχα.

Μέγιστα Όρια Ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά Ε/Σ που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δε μπορεί να υπερβεί τα € 3 εκατ για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά Ε/Σ που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

 1. τα € 3 εκατ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
 2. τα € 3 εκατ για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις ΠΕ της Θράκης) και

τα € 5 εκατ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτικών Σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του Ε/Σ είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Αναλυτικότερα, η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του Ε/Σ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου του φορέα επένδυσης με νέες εισφορές σε μετρητά των μετόχων/εταίρων
 • Αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Εξωτερική χρηματοδότηση – Τραπεζικό ή Ομολογιακό Δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας

Υπογραμμίζεται ότι,

 1. αποκλείεται η χρήση αλληλόχρεου λογαριασμού για την επιλογή τρόπου κάλυψης της εξωτερικής χρηματοδότησης, και

ποσοστό τουλάχιστον 25% του τρόπου κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του Ε/Σ, δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Βαθμολογικά Κριτήρια

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Ε/Σ ή του επενδυτικού φορέα.

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια διακρίνονται σε τέσσερις(04) Ομάδες:

 1. Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητας Ε/Σ με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10
 2. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 3. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 4. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 40.


Το κριτήριο 1 «Ωριμότητα Ε/Σ» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων όπως η άμεση διαθεσιμότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, η ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ύπαρξη έγκρισης όρων δόμησης, ή ύπαρξη αδείας από την Αρχαιολογική υπηρεσία, η ύπαρξη έγκρισης εγκατάστασης  και η υλοποίηση της επένδυσης σε οργανωμένους χώρους υποδοχής.

Το κριτήριο 2 «Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων που σχετίζονται με το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης, σε σχέση με το συνολικό ύψος της επένδυσης.


Το κριτήριο 3 «Αξιολόγηση Φορέα Ε/Σ» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται με την υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση του φορέα της επένδυσης.

Το κριτήριο 4 «Αξιολόγηση Ε/Σ» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτηρίων που σχετίζονται με την μελλοντική κατάσταση του φορέα της επένδυσης, την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης.  

Η συνολική βαθμολογία των Ε/Σ που υλοποιούνται στην ΠΕ Έβρου προσαυξάνεται κατά 10% και των Ε/Σ που υλοποιούνται στις ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

Ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε Ε/Σ προκειμένου να κριθεί επιλέξιμο ανέρχεται σε 65 βαθμούς.

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Επενδύσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 09.01.2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10.04.2023. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Ε/Σ καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δε μπορεί να υπερβαίνει τα τρία(03) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης. Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο(02) επιπλέον έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στα τηλ. 2310 552000 (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη) και τηλ 210 9580000 (Πανεπιστημίου 10, Αθήνα).

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]