20 Μαΐου 2020

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Συνοπτικός Οδηγός Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα – Δ’ Κύκλος»

Το καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ  στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά εντός της τρέχουσας βδομάδας και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου. Σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού, υπενθυμίζουμε ότι:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Σκοπός του Νόμου:

… είναι «η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας».

Σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) της χώρας όπως έχει εγκριθεί (EE C 209 της 23.07.2013) για την περίοδο 2014-2020, το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης του.  Προς τούτο η χώρα έχει χωριστεί σε 4 ζώνες κινήτρων και οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε 4 μεγέθη (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες).  Βάσει το Χ.Π.Ε. τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από ελάχιστο 20% έως μέγιστο 55%.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

Προκηρύχθηκε την Τετάρτη 20.05.2020 ο Δ’ Κύκλος του Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, μέχρι την  31.07.2020.

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων/κινήτρων μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης:

 • Φορολογικές Απαλλαγές επί των ετήσιων κερδών προ φόρων (σε βάθος 15-ετίας)
 • Επιχορηγήσεις Κεφαλαίου (μετρητά)
 • Επιδοτήσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (leasing, έως 7 έτη)
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Δημιουργούμενες Νέες Θέσεις Εργασίας
 • Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος (για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ)
 • Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Δικαιούχοι

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:

 

 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή Εμπορικής Εταιρείας (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), Συνεταιρισμού, Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/11, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν.4015/11.
 • Υπό σύσταση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • Κοινοπραξίες επιχειρήσεων με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες, μόνο για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού κάτω των 500000€,

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • υποβάλουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια σε ένα από τα επτά καθεστώτα ενισχύσεων (βλέπε σελίδες 6-8)
 • τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα νόμο (βλέπε σελίδες 8-9)

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.  Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας.  Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης.  Η δικαιούμενη ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής.

Επιχορήγηση Κεφαλαίου:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέγιστης διάρκειας 7 ετών: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών.

Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα):  για μεγάλες επενδύσεις (προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο (2) νέες θέσεις εργασίας για κάθε ένα (1) εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών:  σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (i) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα, (ii) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα

Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης. Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση κατά την τελευταία επταετία πριν την αίτηση υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις Επιχορήγησης Κεφαλαίου & Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες