2 Ιουνίου 2021

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Συνοπτικός Οδηγός Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα – 7ος Κύκλος»

Προκηρύχθηκε στις 22.05.2021 ο 7ος Κύκλος του Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, μέχρι την 30.07.2021.

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων/κινήτρων μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης:

 • Φορολογικές Απαλλαγές επί των ετήσιων κερδών προ φόρων (σε βάθος 15-ετίας)
 • Επιχορηγήσεις Κεφαλαίου (μετρητά)
 • Επιδοτήσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (leasing, έως 7 έτη)
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Δημιουργούμενες Νέες Θέσεις Εργασίας

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:

 

 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή Εμπορικής Εταιρείας (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), Συνεταιρισμού, Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/11, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν.4015/11.
 • Υπό σύσταση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • Κοινοπραξίες επιχειρήσεων με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
 • Οι ατομικές  επιχειρήσεις  είναι  επιλέξιμες,  μόνο  για  επενδυτικά  σχέδια  προϋπολογισμού  κάτω  των 500.000€,

 

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • υποβάλουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια σε ένα από τα επτά καθεστώτα ενισχύσεων (βλέπε σελίδες 6-8)
 • τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα νόμο (βλέπε σελίδες 8-9)

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης. Η δικαιούμενη ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ έτος το 1/3 του συνολικά εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής.

 

 Επιχορήγηση Κεφαλαίου: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέγιστης διάρκειας 7 ετών: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών.

 

 Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης. Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση κατά την τελευταία επταετία πριν την αίτηση υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις Επιχορήγησης Κεφαλαίου & Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο έχει διαμορφωθεί στα 10.000.000€, ανά εταιρία στα 20.000.000€ και ανά όμιλο εταιριών 30.000.000€.

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπάγονται επενδυτικά σχέδια από όλους τους κλάδους της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη  τους περιορισμούς της παραγράφου 7 της προκήρυξης.

Πιο συγκεκριμένα επιλέξιμες δραστηριότητες είναι:

 • Μεταποίηση

 

 • Τουριστικός κλάδος
 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*.
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων (αποκλειστικά από ΚΟΙΝΣΕΠ).
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

 

 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες.
 • Περ. αα. 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • Περ. ββ. 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Περ. γγ. 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • Περ. δδ. 52.21.24.00 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης – Ενισχύεται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.

 

 • Αθλητικές δραστηριότητες και διασκέδαση
 • ΚΑΔ. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ
 • ΚΑΔ 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

 

 • Λοιποί Κλάδοι
 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125).
 • Παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.
 • Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

 

 • Τομέας πρωτογενούς παραγωγής

Επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στον τομέα φυτικής παραγωγής όπως εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη καθώς και στον τομέα ζωικής παραγωγής σαν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τις βοοτροφικές μονάδες, τις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, τις χοιροτροφικές μονάδες και τις πτηνοτροφικές μονάδες, τόσο για ΜΜΕ όσο και για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

 

Το ποσοστό Δημόσιας ενίσχυσης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων  δεν δύναται να ξεπερνά σε καμιά περίπτωση το 55%.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30.07.2021.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης. Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη του Τμήματος στο τηλ.  2310 552 000 & 210 9580000 & E-mail: [email protected]