31 Μαΐου 2019

«Ανοίγει» την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 το πρόγραμμα : «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020″

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Η δράση θα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες:

  • επιλέγουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης την Κεντρική Μακεδονία
  • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
  • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
  • διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
  • δεν είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία 3ετία (Κανόνας Deminimis)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (15-5-2019)
  • Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν μόνο προμηθευτή.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι υποβολές ξεκινούν 4-6-2019  και ολοκληρώνονται 5-7-2019

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : Το ποσοστό Ενίσχυσης είναι 100%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ελάχιστός: 5.000€

Μέγιστός:  15.000€

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

Εξυπηρετητές (servers), Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ), Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες

 

2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ), Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης,  Ανάπτυξη ιστοσελίδας (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες). , Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

 

3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces),

Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media), Υπηρεσίες μετάφρασης του  περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη μας στα γραφεία µας:

Θεσσαλονίκη: 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER, T.K. 54627, T.: 2310.552.110, 2310.552.144, F.:2310.552.107

Αθήνα: Πανεπιστημίου 10, Τ.Κ. 10671, Τ.: 210.9580000, 210.9590030, F.:210.9590031

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]