20 Απριλίου 2023

Απαιτήσεις μέτρων Πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια

Σήμερα, είναι ευρέως διαδεδομένη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές των βιομηχανικών κτιρίων και των αποθηκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της «απόδοσης» της εγκατάστασης, καθώς πλέον αξιοποιείται ένας κενός συνήθως χώρος, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια οδηγεί σε ουσιαστικό κέρδος για την επιχείρηση, καθώς μειώνεται το κόστος που προκύπτει από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα σε εποχές όπως η σημερινή, που οι τιμές της ενέργειας έχουν σημειώσει πρωτοφανή άνοδο, τα οφέλη μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι αδιαμφισβήτητα.  Ένας ακόμα λόγος που ωθεί τις επιχειρήσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, που προκύπτει από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έναντι συμβατικών και ο εναρμονισμός τους με τις απαιτήσεις και την κατεύθυνση στην οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ επίσης, παρέχει χρηματοδότηση με σκοπό την προώθηση των πράσινων μορφών ενέργειας, κάτι που καθιστά την εγκατάσταση τους ακόμα πιο ελκυστική.

Προκειμένου να διευκρινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο της πυροπροστασίας, σχετικά με εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια, εκδόθηκε από την Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η διευκρινιστική-ερμηνευτική διαταγή Α.Π.Σ. 44761 Φ.701.2/04-11-2011. Σε αυτήν ορίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοπεδικούς χώρους, σε οροφές κτιρίων κ.α. Τέτοια κτίρια μπορούν να είναι βιομηχανίες ή/και εμπορικές αποθήκες.

Αρχικά, η κατασκευαστική απαίτηση που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, αφορά τη δημιουργία ενός οικίσκου ανά 500kW εγκατεστημένος ισχύος, εντός του οποίου περιλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του συστήματος. Ο οικίσκος δύναται να καταλαμβάνει επιφάνεια μέχρι 15τ.μ. και απαιτείται περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας μέχρι 2,5μ. με συμπαγές τοιχείο ύψους έως 30εκ. Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες κατασκευαστικές απαιτήσεις που αφορούν τον οικίσκο, δεν ελέγχονται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας και δεν προβλέπεται έγκριση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας από πολεοδομική αρχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει τις εν λόγω εγκαταστάσεις ως χαμηλού βαθμού κινδύνου και τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με τη διευκρινιστική-ερμηνευτική διαταγή, προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, όπως αποψίλωση υπαίθριων χώρων από ξερά χόρτα, περίφραξη εγκατάστασης, σύστημα αποσύνδεσης/διακοπής του κυκλώματος, επιμελής συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών-ηλεκτρονικών συστημάτων κ.α.
  • Σε περίπτωση που ο οικίσκος βρίσκεται εντός του κτιρίου, τότε αυτός δεν αποτελεί χώρο υψηλού βαθμού κινδύνου, ώστε να επιβάλλεται αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. Μπορεί, όμως, να θεωρηθεί ως μεμονωμένος, επικίνδυνος χώρος και να απαιτηθεί:
  • Πυροδιαμερισματοποίηση
  • Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και
  • Τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν ενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικό μέσο σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, παρά μόνο η χρήση του προκειμένου να προστατευτεί ο περιβάλλοντας χώρος.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των εν λόγω συστημάτων από άποψη πυροπροστασίας, ισχύει ότι στην περίπτωση εγκατάστασής τους σε οικοπεδική έκταση, προκύπτει απαίτηση υπόδειξης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας μέσω σύνταξης έκθεσης επιθεώρησης. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει έλλειψη νομοθετικού πλαισίου πυροπροστασίας, που να αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που τα Φ/Β συστήματα εγκατασταθούν στην οροφή κτιρίου ή στον περιβάλλοντα χώρο του και αποτελούν δευτερεύουσα δραστηριότητα της κύριας εγκατάστασης, τότε οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την προαναφερόμενη διαταγή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ενιαία μελέτη πυροπροστασίας μαζί με την κύρια δραστηριότητα. Στη συνέχεια, όταν πρόκειται για κτίρια βιομηχανίας ή/και αποθήκες, η μελέτη υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αρχειοθετείται. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης συμπληρωματικής μελέτης πυροπροστασίας που να αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά συστήματα, σε περίπτωση που δεν επηρεάζεται από αυτά η μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Τέλος, αναφορικά με το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, ισχύει ό,τι ορίζεται στην Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021. Η προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δεν αποτελεί από μόνη της λόγο χορήγησης πιστοποιητικού, εάν αυτό δεν απαιτείται για την κύρια δραστηριότητα.