17 Ιανουαρίου 2023

Αδειοδότηση της 1ης Μεταποιητικής Μονάδας Καλλιέργειας, Επεξεργασίας και Παραγωγής Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης στη Β.Ελλάδα

του Γιώργου Χονδρογιαννίδη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, MSc
του Τμήματος Βιομηχανίας της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις που επικεντρώνονται στην παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, θεωρούνται μεταποιητικές μονάδες και αδειοδοτούνται βασιζόμενες στο νομοθετικό πλαίσιο που προσφάτως διαμορφώθηκε για τον σκοπό αυτό, τόσο με την τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών όσο και με την έκδοση νέων, καθώς και την έκδοση ΚΥΑ, όπου περιγράφονται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των χώρων καλλιέργειας της φαρμακευτικής κάνναβης.

Το κύριο χαρακτηριστικό μιας τέτοιου είδους εγκατάστασης είναι ότι πρόκειται για κλειστή εγκατάσταση, δηλαδή εντός του ίδιου γηπέδου υποχρεωτικά συνυπάρχουν η καλλιέργεια και η μεταποίηση. Επιπλέον, η καλλιέργεια γίνεται υποχρεωτικά σε κλειστό χώρο που μπορεί να είναι θερμοκήπιο ή θάλαμος καλλιέργειας εντός κτηρίου, τηρώντας αμφότεροι τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας. Εντός της εγκατάστασης δεν μπορεί να συνυπάρχει άλλου είδους δραστηριότητα πλην της λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια ή με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο ή/και με τις ως άνω πηγές σύμφωνα με τον Ν 3468/2006 περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εν λόγω μεταποιητικής μονάδας.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με άλλου είδους μεταποιητικές εγκαταστάσεις, αδειοδοτούνται με κοινή απόφαση τριών συναρμόδιων Υπουργείων (Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και όχι από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Η αδειοδότηση παρέχεται σε δύο στάδια, αρχικά εκδίδεται η Έγκριση Εγκατάστασης, μετά την κατάθεση του σχετικού τεχνικού φακέλου με όλες τις σχετικές προεγκρίσεις και στην συνέχεια, εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή της κτιριακής υποδομής και εγκατασταθεί το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκδίδεται η Έγκριση Λειτουργίας, μετά την κατάθεση του σχετικού τεχνικού φακέλου. Μετά την χορήγηση της Έγκρισης Εγκατάστασης διενεργείτε επιτόπιος έλεγχος από την Διεύθυνση Αδειοδότησης της Γ.Γ.Β., ενώ μετά την έκδοση της Έγκρισης Λειτουργίας και καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργείας της μονάδας η Διεύθυνση Αδειοδότησης της Γ.Γ.Β. διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της Έγκρισης Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο είδος μεταποιητικής δραστηριότητας εντάσσεται και χρηματοδοτείται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο Ν 4887/22, γεγονός εξαιρετικής σπουδαιότητας εάν αναλογιστεί κανείς το κόστος τόσο του μηχανολογικού εξοπλισμού καλλιέργειας και μεταποίησης, όσο και τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης της κτηριακής υποδομής μεταποίησης και καλλιέργειας, καθώς και την ίδια την κτηριακή υποδομή, μιας και πρόκειται για χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» έχοντας αδειοδοτήσει τέτοιου είδους μονάδες, όχι μόνο όσον αφορά το πρώτο στάδιο της Έγκρισης Εγκατάστασης, που αποτελεί και το πολυπληθέστερο είδος αδειοδότησης που συναντάται, σήμερα, για τέτοιου είδους μεταποιητικές μονάδες, αλλά και όσον αφορά το δεύτερο στάδιο της Έγκρισης Λειτουργίας, που αποτελεί τουλάχιστον μέχρι αυτήν την στιγμή και το σπανιότερο είδος αδειοδότησης για τέτοιου είδους μεταποιητικές μονάδες, μπορεί να σας εγγυηθεί την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της μεταποιητικής σας εγκατάστασης, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, παρέχοντας σας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανολόγοι μηχανικοί της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» και οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί της  «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μελέτησαν, σχεδίασαν και αδειοδότησαν με Έγκριση Λειτουργίας την πρώτη στην Βόρεια Ελλάδα μεταποιητική μονάδα καλλιέργειας, επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ μέχρι αυτήν την στιγμή στον Ελλαδικό χώρο έχουν αδειοδοτηθεί δύο μόνο μονάδες.