14 Δεκεμβρίου 2020

Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, Σταθμών Αυτοκινήτων (Parking) και Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5407 Β' / 09-12-2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο:

  • όλα τα νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων,
  • οι σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και
  • τα πλυντήρια – λιπαντήρια της Χώρας (που διαθέτουν άδεια λειτουργίας),

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.

Όλα τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι σταθμοί αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα στοιχεία που ζητούνται στους πίνακες 2, 3, 4 και 5 του εν λόγω ΦΕΚ (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία από την μέχρι τώρα αδειοδότηση κτλ). Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση οι εκμεταλλευτές των παραπάνω εγκαταστάσεων να ενημερώνουν την Υπηρεσία, όταν αλλάξει κάποιο από τα δηλούμενα στοιχεία.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας) ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Α' 45) όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά ζητείται από τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού ανυψωτικών μηχανημάτων, η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αεριοφυλακίου αεροσυμπιεστή και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού διακρίβωσης του αναλυτή καυσαερίων. Τα παραπάνω στοιχεία θα συλλεχθούν ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου θα είναι πολύ εύκολο εν συνεχεία να ελεγχθούν και σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεν εκδόθηκε ή δεν ανανεώθηκε έγκαιρα, να υπάρξουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει και σήμερα να υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, απλώς είναι η πρώτη φορά που η αδειοδοτουσα Υπηρεσία (οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) ασχολείται με την έκδοση και την έγκαιρη ανανέωσή τους πριν την ημερομηνία λήξης τους. Για παράδειγμα, ακόμα, και σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που κατά τον έλεγχό της σε επιχείρηση διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, επιβάλει πρόστιμο 2.500 € ανά ανυψωτικό.

Ας σημειωθεί ότι ειδικά για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων μεταξύ των στοιχείων που ζητούνται, περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού υπεύθυνου του συνεργείου, δηλαδή του ατόμου, που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τις ειδικότητες του συνεργείου. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν.1575/85), κάθε Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να βρίσκεται μόνο σε ένα συνεργείο στην Επικράτεια. Συνεπώς με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή με την καταγραφή των στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα είναι πλέον πολύ εύκολο να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να τεθούν θέματα δήλωσης τεχνικών υπευθύνων σε περισσότερα από ένα συνεργεία.

 

Ο αντίκτυπος του Ψηφιακού Μητρώου στις επιχειρήσεις

Άποψη μας είναι ότι η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί να μην αποδειχθεί στην πράξη ένας ακόμα γραφειοκρατικός μηχανισμός, που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νόμιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων παλεύουν να ανταγωνιστούν τις παράνομες, που δεν διαθέτουν καν την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια λειτουργίας. Ελπίζουμε ότι η δημιουργία και τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου θα αποδειχθεί ένας μηχανισμός που θα καταγράφει την πραγματική κατάσταση στον χώρο των συνεργείων – σταθμών – πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων και θα καταφέρει να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι, διευκολύνοντας αυτές τις επιχειρήσεις.

 

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός χάρτης, στον οποίο θα έχει πρόσβαση ο καθένας στο διαδίκτυο, όπου θα φαίνονται όλες οι νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις (δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει ήδη στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων).

Με τον τρόπο αυτό αφενός θα είναι, πλέον, πολύ εύκολος ο έλεγχος του αν μια εγκατάσταση συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων ή σταθμού αυτοκινήτων (parking) ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων είναι νόμιμη διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, τόσο από τις ελεγκτικές αρχές, όσο και από τους απλούς πολίτες – καταναλωτές, αφετέρου οι ιδιοκτήτες των νόμιμων αυτών επιχειρήσεων θα καταλάβουν στην πράξη ότι το Ψηφιακό Μητρώο είναι ένας μηχανισμός, που έρχεται να βοηθήσει και να λύσει προβλήματα.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 28 ετών στην αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, σταθμών αυτοκινήτων (parking) και πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων των Πινάκων 2, 3, 4 και 5 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου, με ορθό τρόπο και μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.
  • Για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, που είναι απαραίτητα για την σύννομη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων (πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων, πιστοποιητικό αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή).
  • Για τον σχεδιασμό, την έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδειας Λειτουργίας) και την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που αφορά στην αδειοδότηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.