8 Μαρτίου 2023

«Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Να διαθέτουν και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).
 3. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Αυτό θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Να λειτουργούν νόμιμα και αποκλειστικά ως επιχείρηση Ατομική, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, ΝΕΠΑ.
 5. Να υλοποιούν δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας («σε Μετάβαση» Αττική και Νότιο Αιγαίο ή «Λιγότερο Ανεπτυγμένες» οι υπόλοιπες) και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 6. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 8. Να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 9. Να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία των 40 μονάδων, σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
 10. Να μην είναι εξωχώριες, να μην συστεγάζονται και να μην υλοποιούν την επένδυση στην κατοικία των δικαιούχων.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€, και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες της «Πράσινης Μετάβασης» σε ποσοστό 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 
Επιλέξιμες δαπάνες
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.
 • Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία περιφέρειας. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί.
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.