16 Φεβρουαρίου 2023

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η συνολική δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 150.000.000,00 €, χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 και κατανέμεται ως εξής:

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να υλοποιήσουν την επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
  2. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, και να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
  3. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος, και η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με τον πίνακα που θα αναρτηθεί στην προκήρυξη.
  4. Να απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ κατά το έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.
  5. Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
  6. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014, και δεν θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
  7. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας, και κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια που θα οριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.
  8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ).

Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000,00€ και δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000,00€.

Ένταση ενίσχυσης

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Μέγιστη Διάρκεια Υλοποίησης

Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Χρόνος Υποβολής

Από 23  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας, με χρονολογική σειρά προτεραιότητας (First In First Out).