27 Ιανουαρίου 2021

Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Πρατήρια Καυσίμων- Υποχρεωτικό το Σύστημα Δια- μανδάλωσης (INTERLOCK)

Το σύστημα δια- μανδάλωσης (Interlock) είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά για τη νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου εντός των πρατηρίων καυσίμων.

Όπως ορίζεται κατά την Ελληνική Νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις, που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή ενός μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG) είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος δια- μανδάλωσης (INTERLOCK) για  τη λήψη μέτρων ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης και πυρασφάλειας και τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 2018/Α΄/1984), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου σε ένα πρατήριο καυσίμων, μικτό ή αμιγώς υγραερίου, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μέτρα για την προστασία απέναντι στο κίνδυνο πυρκαγιάς έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τόσο το πρατήριο υγραερίου όσο και το βυτιοφόρο το όποιο διακινεί το υγραέριο.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 2018/Α΄/1984), μεταξύ των δυο ανωτέρων συστημάτων ασφαλείας, του πρατηρίου και του βυτιοφόρου,  πρέπει να τοποθετείται σύστημα δια-μανδάλωσης (INTERLOCK), ώστε σε περίπτωση της μεταξύ τους αποτυχίας σύνδεσης κατά τη διαδικασία της πλήρωσης να διακόπτεται η διαδικασία πλήρωσης της δεξαμενής υγραερίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 2018/Α΄/1984), στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει σύστημα, που να μην επιτρέπει το άνοιγμα της τηλεχειριζόμενης βάνας, αν δεν έχει γειωθεί το βυτιοφόρο. Όπως διευκρινίζεται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 14152/20-01-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Επικοινωνιών η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου, που γίνεται με το σύστημα δια-μανδάλωσης (INTERLOCK) έγκειται κατά ελάχιστο, στο κλείσιμο των ποδοβαλβίδων του βυτιοφόρου και την απενεργοποίηση της αντλίας LPG αυτού.

Με την αρ. πρ. 114979/01-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών θα πρέπει το ως άνω σύστημα κατά την ορθή του λειτουργία να ενεργοποιεί ταυτόχρονα το σύστημα ασφαλείας του πρατηρίου, κλείνοντας τις τηλεχειριζόμενες βάνες ασφαλείας των δεξαμενών και των συσκευών διανομής LPG και να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή του πρατηρίου LPG, πλην των φορτίων ασφαλείας, και να θέτει παράλληλα σε λειτουργία το φανό και τη σειρήνα αναγγελίας κινδύνου και το σύστημα ασφαλείας του βυτιοφόρου.

Επίσης, με την με αρ. πρ. 114979/01-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών τονίζετε ότι η διασύνδεση των εγκατεστημένων συστημάτων ασφαλείας των εταιριών εμπορίας υγραερίου (LPG), πρέπει να γίνεται με την χρήση πνευματικής τεχνολογίας μεταξύ της σταθερής εγκατάστασης LPG και του βυτιοφόρου οχήματος. Ωστόσο, με την ως άνω εγκύκλιο δεν αποκλείεται ο σχεδιασμός και η χρήση άλλων συστημάτων διασύνδεσης πλην της πνευματικής τεχνολογίας, που μπορούν να έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα και να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄/1984), όλα χρήζουν, όμως, πρώτα την έγκριση τους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετά μπορούν να εγκατασταθούν.

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 15816/1092/03-06-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Επικοινωνιών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις αρ. πρ. 114979/01-12-2020 και αρ. πρ. 14152/20-01-2021 εγκυκλίους,  συστήνει τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ελληνικής Επικράτειας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα πρατήρια, που κάνουν χρήση υγραερίου για να διαπιστωθεί η εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του συστήματος INTERLOCK. Σύμφωνα με την με αρ. πρ. 14152/20-01-2021 εγκύκλιο οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να διενεργηθούν στο διάστημα από 31-01-2021 έως και 30-04-2021 για Περιφερειακές Ενότητες, που έχουν χορηγήσει έως και 50 άδειες λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου, αμιγώς ή μικτών, και στο διάστημα από 30-04-2021 έως και 31-07-2021 για τις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν χορηγήσει πάνω από 50 άδειες λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου, αμιγώς ή μικτών.  Όπως ορίζεται με την ίδια εγκύκλιο και προκείμενου να μπορεί να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος, ο έλεγχος απαιτείται να γίνεται κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι με το πάτημα του κομβίου, τόσο από την σταθερή εγκατάσταση LPG όσο και από του βυτιοφόρου γίνεται η ενεργοποίηση των δυο συστημάτων ασφαλείας και διακοπή της διαδικασίας πλήρωσης.

Επίσης, με την αρ. πρ. 114979/01-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών τονίζεται ότι η εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος δεν πρέπει να επηρεάζει την ορθή λειτουργία των υπολοίπων επί μέρους υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας, όπως το σύστημα ανίχνευσης ατμών υγραερίου, το σύστημα ελέγχου γείωσης, το σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, τα κομβία έκτακτης ανάγκης κ.λ.π., του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LPG διότι η αρμονική και λειτουργική συνεργασία μεταξύ αυτών αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου.  Τέλος, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα τοποθετημένα συστήματα δια-μανδάλωσης θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση ΑΤΕΧ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/ΕΕ, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία και ισχύει, καθώς η χρήση του εξοπλισμού γίνεται εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας.

Σε περίπτωση που κατά την διενέργεια της επιθεώρησης το σύστημα δια-μανδάλωσης INTERLOCK δεν υπάρχει ή/και ότι αυτό δεν λειτουργεί σωστά τότε θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα από την Ελληνική Νομοθεσία για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων υγραερίου του πρατηρίου, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με την οικ. 29122/314/2019 ( ΦΕΚ 1485/Β΄/2019) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των πρατηρίων, που κάνουν χρήση υγραερίου για να διαπιστωθεί αν διαθέτουν το παραπάνω σύστημα δια- μανδάλωσης και αν αυτό λειτουργεί σωστά πληρώντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς η μη ύπαρξη του ή/και η μη ορθή λειτουργία του μπορεί να κρίνει τη λειτουργία του πρατηρίου και να οδηγήσει στη σφράγιση των εγκαταστάσεων του υγραερίου.

 

 Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργεια, Συνεργείων, Σταθμών   Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ και Κυκλοφοριακών Συνδέσεων, που μπορεί να υποστηρίξει όλους τους ιδιοκτήτες πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγραερίου και υγρών καυσίμων στη διεκπεραίωση   όλων των αναγκαίων αδειολογικών διαδικασιών για τη διατήρηση της ασφαλούς και νόμιμης λειτουργίας των πρατηρίων σας.