7 Μαΐου 2020

«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Ψηφίστηκε στη Βουλή το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Νόμου με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» .

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προβλέπει διατάξεις, που αφορούν τις ΑΠΕ, τη Ζωνοποίηση των περιοχών Natura, την τροποποίηση λειτουργίας των θεσμικών οργάνων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, θέματα οικιστικών πυκνώσεων και αναθεώρηση των Δασικών Χαρτών, ενώ επίσης προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων, η οποία ακολουθείται για την υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης.

Οι βασικοί άξονες του Σχέδιου Νόμου ως προς τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αφορούν:

  • Επέκταση της διάρκειας ισχύος των αποφάσεων ΑΕΠΟ από  10 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα σε 15 έτη
  • Εφαρμογή δυνατότητας περαιτέρω παράτασης της διάρκειας ισχύος των ΑΕΠΟ για επιπλέον 6 ή 4 έτη για δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS ή ISO 14001 αντίστοιχα)  – από 4 και 2 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα.
  • Περιορισμό των χρονικών προθεσμιών των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και συνέχιση της μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών (εξαίρεση αποτελούν οι ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης των οποίων– θα παραπέμπεται η κατά περίπτωση Περιβαλλοντική Μελέτη στο Κεντρικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης).
  • Υποχρεωτική συνεδρίαση του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών.
  • Πρωτόλειος προσδιορισμός  των μη ουσιώδων τροποποιήσεων σε υφιστάμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο αποσαφήνισης της διαδικασίας τροποποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
  • Ενεργοποίηση του θεσμού των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών, δηλαδή εξειδικευμένων επιστημόνων, με αποδεδειγμένη εμπειρία, που εγγράφονται σε Μητρώο, με την πιστοποίηση του ΥΠΕΝ.
  •  Η επιλογή του αξιολογητή γίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παρέχοντας  ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των ευεργετικών διατάξεων, που προβλέπονται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου  πλέον  του ως άνω αναφερόμενου Σχέδιο Νόμου, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ στις επόμενες μέρες .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2310552110 ή 2109580000 και στο  [email protected].