28 Φεβρουαρίου 2019

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

 “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών”

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

 • στο Χονδρικό Εμπόριο

 • στο Λιανικό Εμπόριο

 • στις υπηρεσίες Εστίασης (πχ. ταβέρνες – καφετέριες – καφενεία – εστιατόρια – πιτσαρίες – fast food, catering κτλ)

 • στην επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων

 • στην παροχή υπηρεσιών (όπως ταχυμεταφορές, υπηρεσίες πληροφορικής, τεχνολογίας και επικοινωνιών, αποθήκευση, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% επί του συνόλου των δαπανών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • η επιχείρηση έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 • Η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον 1 επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης.

 • Η επιχείρηση απασχόλησε κατά το 2018 τουλάχιστον 2 εργαζόμενους (2 Ε.Μ.Ε.)

 • Η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

 • η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για την δραστηριότητα επένδυσης.

 • Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας De Minimis)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

 • Μηχανήματα και εξοπλισμός

 • Μεταφορικά μέσα

 • Λογισμικά (software, ιστοσελίδα, eshop)

 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού

 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ελάχιστος : 30.000€

Μέγιστος : 100.000€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης : 18 μήνες

Έναρξη Υποβολών : 12 Μαρτίου 2019 (ώρα 13:00) / Λήξη Υποβολών : 16 Ιουνίου 2019 (ώρα 15:00)

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη στα γραφεία µας:

Θεσσαλονίκη: 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER, T.K. 54627, T.: 2310.552.110, 2310.552.144, F.:2310.552.107

Αθήνα: Πανεπιστημίου 10, Τ.Κ. 10671, Τ.: 210.9580000, 210.9590030, F.:210.9590031

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]