22 Δεκεμβρίου 2022

Ενεργειακός Έλεγχος με το Ν.4342/2015 (2ος κύκλος)

Του Παύλου Κωτσίδη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, Μ.Β.Α
Τομέας Ενέργειας της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ –Σύμβουλοι Μηχανικοί

Υπόχρεες Επιχειρήσεις

Όπως είναι γνωστό, με το Νόμο 4342/2015 (Παρ. 10, Άρθρο 10), όλες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας), είναι Υπόχρεες, για τη διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου με το Ν.4342/2015. Υπενθυμίζουμε ότι μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όλες όσες:

α) Απασχολούν από 250 εργαζόμενους και άνω, ή

β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψιν και οι διατάξεις της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003), που ουσιαστικά με βάση αυτήν για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως υπόχρεης, λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα στοιχεία (οικονομικά και εργαζομένων) της ίδιας της επιχείρησης, αλλά αθροίζονται και τα στοιχεία τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, ανάλογα με το ποσοστό σύνδεσής τους.

Αρχικά, οι Υπόχρεες επιχειρήσεις είχαν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ενεργειακών τους Ελέγχων την 10/07/2018, η οποία έλαβε άλλες 2 διαδοχικές παρατάσεις (31/12/2018, 31/05/2019) έως και την τελική καταληκτική ημερομηνία, στις 30/09/2019. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση επιφέρει πρόστιμο από 5.000,00€ έως και 100.000,00€, μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας και Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτος ορόσημο το 2022 για τον προγραμματισμό του 2ου κύκλου

Το 2022 λοιπόν, αποτελεί έτος ορόσημο για το πλαίσιο, που διέπει τη διενέργεια των Ενεργειακών Ελέγχων, δεδομένου ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων για τη διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων, επαναλαμβάνεται κάθε 4 έτη και ορισμένες επιχειρήσεις υπέβαλαν έγκαιρα τον Ενεργειακό τους έλεγχο (στις αρχικές καταληκτικές προθεσμίες που είχαν δοθεί). Έχει έρθει για πολλές από αυτές η στιγμή για να ξαναεντάξουν στον προγραμματισμό τους την εν λόγω υποχρέωση και να αναζητήσουν τους κατάλληλους Ενεργειακούς Ελεγκτές ή Συμβούλους, για την υλοποίησή τους.

Να σημειωθεί ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις, είχαν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές, για τη Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο 90% των ενεργειακών καταναλώσεων της εταιρείας τους:

 α) Να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο με βάση τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 16247 και των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Ν.4342/2015, από ενεργειακούς ελεγκτές κατάλληλης τάξης και εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΥΠΕΝ και στη συνέχεια σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

β) Να εφαρμόσουν σύστημα Ενεργειακής (ISO 50001) ή Περιβαλλοντικής (ISO 14001) διαχείρισης, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VI της σχετικής νομοθεσίας.

Οι αλλαγές που έφερε ο Ν.4843/2021 και οι τρόποι συμμόρφωσης

Στο σημείο αυτό επήλθε όμως μια πρόσφατη σημαντική νομοθετική αλλαγή, σύμφωνα με το Ν.4843 (ΦΕΚ 193Α, 20/10/2021), ο οποίος ουσιαστικά εξαίρεσε (παράγραφος 11, άρθρο 10) την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης, μέσω συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και άρα όσες επιχειρήσεις επέλεξαν το συγκεκριμένο συστημικό τρόπο κάλυψης της εν λόγω υποχρέωσης, αν δεν αλλάξει η σχετική νομοθεσία (έχουν υπάρξει ήδη ερωτήματα και ενστάσεις από συμβούλους και επιχειρήσεις), θα πρέπει εκ νέου από μηδενική βάση, είτε να προχωρήσουν σε μελέτη και πιστοποίηση συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001), είτε να προχωρήσουν σε κανονικό Ενεργειακό Έλεγχο από κατάλληλης τάξης Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Συνοψίζοντας, οι τρόποι συμμόρφωσης με την ανωτέρω νομοθετική απαίτηση, μετά και την παραπάνω τροποποίηση, είναι:

  1. Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου από εγγεγραμμένους στο εθνικό μητρώο ενεργειακούς ελεγκτές. 
  2. Ανάπτυξη / Αναθεώρηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης – ΣΕΔ (ISO 50001).