19 Δεκεμβρίου 2023

Παράταση Δράσης έως 22/03/24 : «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Η παρούσα δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού. Στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 18/12/2023 έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης,
 • Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση αναλύονται παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους.

 1. Να ανήκουν σε μία από τις δύο επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων που αναφέρονται παραπάνω.
 2. Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
 3. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ.
 4. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που συνοδεύουν την προκήρυξη.
 5. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 6. Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Να μην συμμετέχει μέτοχος/ εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της υποψήφιας εταιρείας σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 8. Να μην συμμετέχει μέτοχος/ εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της υποψήφιας εταιρείας, σε περίπτωση που διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 9. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς.
 10. Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 11. Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 12. Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών, από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η μίσθωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δωδεκαετής (12), από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
 13. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 14. Να μην σωρεύονται ενισχύσεις του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) πάνω από 200.000€ για την τελευταία τριετία.
 15. Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης. Σε περίπτωση μη απαίτησης άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική τεκμηρίωση.
 16. Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης ή Απεριόριστης  Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).
 17. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
 18. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 19. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 20. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 21. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 22. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 23. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Σημειώνεται ότι οι νεοσύστατες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 160.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως και 400.000€.

Ένταση ενίσχυσης Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια (0,2) ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18/12/2023.

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Κριτήρια Βαθμολόγησης Δικαιούχου

A. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 65%)

 • Α.1 Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (Συντελεστής κριτηρίου 5%)
 • Α.2 Σπουδές σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης (Συντελεστής κριτηρίου 5%)
 • Α.3 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου (Συντελεστής κριτηρίου 75%)
 • Α.4 Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (Συντελεστής κριτηρίου 15%)

Β. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%)

 • Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου (Συντελεστής κριτηρίου 32%)
 • B.2. Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου (Συντελεστής κριτηρίου 33%)
 • Β.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/Σ (Συντελεστής κριτηρίου 15%)
 • Β.4 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου (Συντελεστής κριτηρίου 20%)

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
 • Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής μετά από παράταση, ορίζεται η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.