14 Οκτωβρίου 2022

Ενημερωτικό προγράμματος : Έξυπνη Μεταποίηση

Στις 23  Νοεμβρίου 2022 ξεκινάνε οι υποβολές για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση». Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 73.227.620,00 € και προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 75%, αλλά από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η  23η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση», δικαιούχοι ορίζονται υφιστάμενες και νέες, μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμες νομικές μορφές είναι οι εξής: Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis).
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Επιπροσθέτως πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που έχουν δημοσιευθεί με την προκήρυξη.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Η υποψήφια επιχείρηση πρέπει να τεκμηριώσει την κάλυψη τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός Δράσης

 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δημόσια ενίσχυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620,00 €, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

 • 70% (51.259.334,00€) του Προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.
 • 30% (21.968.286.00€) του Προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Από το σύνολο του Προϋπολογισμού, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.

 • ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποβολές πραγματοποιούνται από 23  Νοεμβρίου 2022 έως 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από μεσαίες επιχειρήσεις, βάση της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει, σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που έχουν δημοσιευθεί στην προκήρυξη.


Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 75%  

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στα τηλ. 2310 552000 (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη) και τηλ 210 9580000 (Πανεπιστημίου 10, Αθήνα).

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]