11 Απριλίου 2023

Ενημερωτικό προγράμματος : «Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση είναι οι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες, επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 2. δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων)
 3. διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ που θα υλοποιήσουν την επένδυση
 4. έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το έτος 2022
 5. υλοποιούν δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας ( «σε Μετάβαση» Αττική και Νότιο Αιγαίο ή «Λιγότερο Αναπτυγμένες» οι υπόλοιπες) και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης
 6. λειτουργούν νόμιμα και αποκλειστικά ως επιχείρηση Ατομική, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, ΝΕΠΑ.
 7. δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης
 8. πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) που θα επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης
 9. συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθμολογία των 45 μονάδων
 10. έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 πριν την υποβολή της αίτησης
 11. δεν είναι εξωχώριες επιχειρήσεις, δεν συστεγάζονται και δεν υλοποιούν την επένδυση σε κατοικία τους

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.000.000€, και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών μίας εκ των τελευταίων τριών κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων.

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής είναι Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας
 • Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στην Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στην Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη, την υποβληθείσα ένστασή τους
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ένταση ενίσχυσης

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης, δηλαδή του Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis) ή του Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ), άρθ. 14, 18, 19 και 41), με ανώτατο όριο επιχορήγησης το ποσό των 500.000 € ανά ΑΦΜ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, με δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες της «Πράσινης Μετάβασης» σε ποσοστό 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)

Επισημαίνεται ότι το ανώτατο συνολικό ποσό ενίσχυσης με βάση τον κανονισμό De Minimis, ορίζεται στα 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα.

Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ), άρθρο 14

Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ), άρθρα 18, 19, 41

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.