29 Ιανουαρίου 2021

Ενημερωτικό προγράμματος “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία”

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Η δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Το Προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν

τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης

 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες για την δραστηριότητα ή να είναι σε διαδικασία ανανέωσης τους
 • Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

Το ποσοστό Ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 70% (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De Minimis)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

Ελάχιστος: 15.000,00 €

Μέγιστος: 280.000,00 €

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα/ E-shop
 • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Λειτουργικές δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 • Επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης ( 11.01.2021)
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 24 μήνες

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποβολές ξεκινούν την 27η Ιανουαρίου 2021 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2021, στις 15.00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη στα γραφεία µας:

Θεσσαλονίκη: 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER, T.K. 54627, T.: 2310.552.110, 2310.552.144, F.:2310.552.107

Αθήνα: Πανεπιστημίου 10, Τ.Κ. 10671, Τ.: 210.9580000, 210.9590030, F.:210.9590031

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]