22 Φεβρουαρίου 2024

Ενημερωτικό Προγράμματος : «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει:

 1. Να δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα σε μία από τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 2. Να διαθέτει, πριν την ημερομηνία έκδοσής της Πρόσκλησής τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 3. Να έχει την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, και υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.
 4. Να μην είναι προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 2, Παρ. 18 «Ορισμοί»).
 5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, στον/στους οποίο/ους ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται ή δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης.
 6. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Δημιουργία νέας εγκατάστασης,
  • Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση. Για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
  • θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση
 8. Η Ιδία Συμμετοχή του δικαιούχου να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης (Αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014)
 9. Να τεκμηριώνεται με τα σχετικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
  • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης,
  • Η φερεγγυότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης,
  • Η μελλοντική βιωσιμότητα της επένδυσης.
 10. Να μην έχει μετεγκατασταθεί τα προηγούμενα δύο έτη στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμευτεί ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 11. Να μην έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (για τον Τομέα της Αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)
 12. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. .
 13. Να τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και να δεσμευτεί ότι θα τηρεί από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 14. Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά του.
 15. Να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 16. Να μην είναι χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός οργανισμός, δημόσιος φορέας ή δημόσιος οργανισμός ή/και  θυγατρικές αυτών, δημόσια επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και εταιρεία που στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχείρηση που εξομοιώνεται με αυτές, ως κύριος εταίρος).
 17. Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.
 18. Να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 19. Να τηρεί τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της επιτροπής (2021/C 373/01): Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027
 20. Να μην εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις από το ίδιο κράτος μέλος έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά
 21. Να δεσμεύεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 22. Να δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ελάχιστων νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης, και συγκεκριμένα:
  • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000€ επιχορήγησης,
  • Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα μέγιστο επενδυτικό κόστος: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
 23. Να δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 24. Να δεσμεύεται ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες αυτού, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης, και δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση, και δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 25. Εάν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχει αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 26. Να δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει την πράξη με τρόπο που θα διασφαλίζει: τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θ.Δ.Ε., την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
 27. Να μην συστεγάζεται με άλλη επιχείρηση, στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 28. Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους

Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 65.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 500.000€ έως και 12.000.000€.

Ο προϋπολογισμός για κάθε επιλέξιμη Γεωγραφική Ενότητα θα είναι:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

Ποσοστά Ενίσχυσης Δαπανών

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).