23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημερωτικό Προγράμματος : «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει:

Για τις νέες επιχειρήσεις:

1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

2. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησής, να μην διαθέτουν πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. (ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022).

3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.

4. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

5. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

7. Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

8. Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

9. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, να μην έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

10. Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχει αποπληρωθεί το δάνειο και να έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

11. Να μην είναι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, δημόσιοι οργανισμοί ή θυγατρικές αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Για όλους τους δικαιούχους (νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις):

12. Ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.

13. Να τηρήσουν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει (Οι νέες εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).

14. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

15. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).

16. Να έχουν την ιδιότητα της Μεγάλης Επιχείρησης (επιχειρήσεις που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 – βλ. Παράρτημα V της παρούσας).

17. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (τόσο σε επίπεδο αιτούσας όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων – αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Καν. ΕΕ 651/2014 και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ «Ορισμός της Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας.

18. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης (συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή).

19. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και ειδικότερα να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή σε υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, όπως ισχύει, να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

20. Να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον η αίτηση χρηματοδότησής υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών της επένδυσης (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο 23 του ΓΑΚ – βλ. πίνακα επεξήγησης όρων και συντμήσεων) και σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

21. Να μην έχουν προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

22. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην ενότητα 6.3. Προϋπολογισμός & Διάρκεια υλοποίησης της παρούσας και οι δαπάνες της αίτησης να συνδέονται με τον ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στην ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες Δαπάνες».

23. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και συγκεκριμένα:

 • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής-ένταξης»,
 • Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι φερέγγυος και να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά φερεγγυότητας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής-ένταξης» (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις),
 • Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο που πιστοποιεί τη μελλοντική βιωσιμότητα της επένδυσης.

24. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.

25. Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες, για τις νέες επιχειρήσεις, θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

 • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.               
 • Για διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης.

Σε περίπτωση όπου στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνονται δύο περιπτώσεις αρχικής επένδυσης με διαφορετική υποχρέωση (π.χ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται αυτή της κατηγορίας «ίδρυση ή επέκταση μονάδας».+

26. Να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

27. Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:

 • Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
 • Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
 • Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Εξαιρούνται οι αιτήσεις / εγκρίσεις χρηματοδότησης που αφορούν χρηματοδοτικά προϊόντα (δάνεια ή εγγυήσεις) που υλοποιούνται με εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, τα οποία δύνανται συμπληρωματικά να χρηματοδοτούν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε υπέρβαση των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στον Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.

28. Να δεσμευτούν ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα διασφαλίζουν:

 • Τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Παράρτημα X),
 • Την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
 • Την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,
 • Τη διαφάνεια,
 • Την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία,
 • Την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.

29. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα ΧΙ: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»).

30. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της επιτροπής (2021/C 373/01): Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027.

31. Να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι και των εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.

32. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 8 «Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησής» της παρούσας.

33. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων».

34. Η αίτηση χρηματοδότησης συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους

Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργων

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 75.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 5.000.000€ έως και 40.000.000€.

Ο προϋπολογισμός για κάθε επιλέξιμη Γεωγραφική Ενότητα θα είναι:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

Ποσοστά Ενίσχυσης Δαπανών

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Επισημαίνεται ότι: η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).