13 Απριλίου 2022

Ενημερωτικό προγράμματος: Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων / Ποσοστό επιδότησης έως 55%

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις μικρομεσαίες, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς «Βιομηχανία τροφίμων», «Ποτοποιία», «Παραγωγή προϊόντων καπνού»,  «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών», «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες», σύμφωνα με τον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ και υπό την προϋπόθεση να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
β. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
β α. εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
β β. εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας
β γ. η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας

β δ. με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων βα) και ββ)
γ. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.
δ. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής τους εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 ως εξής:

 • Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς και από υπό σύσταση, αντίστοιχους Συλλογικούς Φορείς.
 • Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και το αργότερο έως την 31 Μαΐου 2025

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποβολές πραγματοποιούνται από 16 Μαΐου, ώρα 12:00 έως

30 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον Φορέα Αξιολόγησης με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 55% 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic).
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει υπό τις προϋποθέσεις.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (έως 300.000€).
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (έως 500.000€).
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (έως 500.000€).
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (έως 2.000.000€).
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων, με σκοπό τη συμμόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα (έως 30% του προϋπολογισμού).
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (έως 1.000.000€ και έως το 30% του προϋπολογισμού).

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στο τηλ. 2310 552000 & 210 9580000
Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]