15 Δεκεμβρίου 2023

Ενημερωτικό προγράμματος για ΜμΕ : Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος για ΜμΕ «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», δικαιούχοι ορίζονται υφιστάμενες, μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

•    Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

•    Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

•    Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης.

•    Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιέχονται στην πρόσκληση.

•    Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

•    Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές, Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Α.Ε., Μ.Α.Ε, Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε., Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ), Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).

•    Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να  μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

•    Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί

•    Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής να μην συγχρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, και να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

•    Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. Ε.Ε. 1407/2013 De Minimis.

•    Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).

•    Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

•    Να μην συστεγάζονται με άλλες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 65.000.000,00 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως 22 Μαΐου και ώρα 14:00, του έτους 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2021-2022)

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 13/12/2023

•    Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης, κ.α.).

•    Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα

Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης S3

1.  Αγροδιατροφική Αλυσίδα

2.  Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

3.  Ψηφιακές Τεχνολογίες

4.  Αειφόρος Ενέργεια

5.  Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

6.  Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7.  Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

8.  Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες