24 Ιουλίου 2020

Ενημερωτικό προγράμματος, “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα ανακύκλωσης αποβλήτων, προκειμένου να προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

 

 • Να έχουν ιδρυθεί πριν την 20 Ιουλίου 2020
 • Να πραγματοποιηθεί επένδυση στους επιλέξιμους ΚΑΔ 37, 38 και 39
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης
 • Να μην έχει προβεί σε μετεγκατάσταση μετά το 2018
 • Να μην έχει γίνει έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
 • Να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες για την δραστηριότητα ή να είναι σε διαδικασία ανανέωσης τους
 • Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης
 • Να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τελεσίδικων κυρώσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων
 • Η επένδυση να αφορά σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων

 

Η διάθεση αποβλήτων, ως μοναδική ενέργεια δεν καθιστά το επενδυτικό σχέδιο, επιλέξιμο προς επιχορήγηση

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 20% έως 55% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια της επένδυσης)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ελάχιστος:  400.000 €

Μέγιστος: 3.000.000 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μέχρι το 25% του Π/Υ
 • Μηχανήματα - εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα, μέχρι το 30% του Π/Υ
 • Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, μέχρι το 5% του Π/Υ
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μέχρι το 5% του Π/Υ
 • Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, μέχρι το 15% του Π/Υ
 • Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, μέχρι το 10% του Π/Υ
 • Τεχνική – Συμβουλευτική Υποστήριξη, μέχρι το 10% του Π/Υ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 18 μήνες

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποβολές ξεκινούν την 29η Ιουλίου 2020 και

λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου  2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες από την ημερομηνία υποβολής και μετά.
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη στα γραφεία µας:

Θεσσαλονίκη: 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER, T.K. 54627, T.: 2310.552.110, 2310.552.144, F.:2310.552.107

Αθήνα: Πανεπιστημίου 10, Τ.Κ. 10671, Τ.: 210.9580000, 210.9590030, F.:210.9590031

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]