3 Οκτωβρίου 2023

Ενημερωτικό Προδημοσίευσης Προγράμματος : «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Η Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.

Η παρούσα Δράση θα στοχεύει σε υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση θα είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), δηλαδή το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία.
 3. Να λειτουργούν νόμιμα.
 4. Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.
 5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά στις περιοχές:
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
  • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας  της πρόσκλησης.
 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 9. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 10. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
  • αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ,
  • περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας,
  • περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου,
  • περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός να κυμαίνεται από 20.000 € έως και 100.000 €.
 11. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 12. Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 13. Να δεσμευτούν ότι εφόσον το προς υλοποίησή επενδυτικό σχέδιο λάβει έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες, δεν θα υποβληθούν για ενίσχυση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 14. Να δεσμευτούν ότι εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν για ενίσχυση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 30.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.

Ο προϋπολογισμός για κάθε επιλέξιμη Γεωγραφική Ενότητα θα είναι:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό θα ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέρχεται σε 30%. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ένα επενδυτικό σχέδιο θα δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της δημοσίευσης της πρόσκλησης, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται / αξιολογούνται / βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στη αναλυτική Πρόσκληση.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
 • Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.