3 Ιουνίου 2021

Νέα δράση ΕΣΠΑ από 16/06/21 για την επανεκκίνηση του τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ. ευρώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί Μικρομεσαίες και  Μεγάλες Τουριστικές Επιχειρήσεις, (ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία- πρακτορεία, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων) με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

έως 400.000 € ανά ΑΦΜ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να λειτουργούν Νόμιμα
 • Διαθέτουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Προσωπικό του έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασία.
 • Να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ
 • Να έχουν τουλάχιστο 30% μείωση του ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019
 • επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
 • επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2020 με μη μηδενικό τζίρο ή που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η ενίσχυση υπολογίζεται ως εξής:

 • Για τα καταλύματα στο 5% επί του κύκλου εργασιών του 2019 και
 • Για τις λοιπές επιχειρήσεις στο 2,5% επί του κύκλου εργασιών του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως το 5% και το 2,5% αντίστοιχα  του κύκλου εργασιών του έτους έναρξης / αριθμός ημερών λειτουργίας × 365.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ανάλωση της επιχορήγησης στο διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2021 ως έξοδα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ:

 • Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των παραπάνω εξόδων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2021.

Το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας  τουριστικής εγκατάστασης

Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 (συνολικά έξοδα) του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Το έτος 2021 θα πρέπει να απασχοληθεί προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών : 16 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών : 29 Σεπτεμβρίου 2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη του Τμήματος στο τηλ.  2310 552 000 & 210 9580000 & E-mail: [email protected]