16 Ιανουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Επιδότηση έως 65% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 200.000€, διεκδικούν επιχειρήσεις οι μέσω του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Οι υποβολές ξεκινούν 6 Φεβρουαρίου 2019 και οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας

Αναλυτικότερα:

Επιλέξιμοι κλάδοι :

α. Μεταποίηση (πχ εργαστήρια – βιομηχανίες – παραγωγικές επιχειρήσεις κτλ)

β. Χονδρικό Εμπόριο

γ. Παροχή υπηρεσιών (πχ. υπηρεσίες μεταφορών, εκδόσεις, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες, διαφημιστικές εταιρείες, courier, επιχειρήσεις τεχνολογιών και πληροφορικής, εταιρείες μουσικής και ηχογράφησης, web portals, νομικοί, συμβολαιογράφοι, λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων – επικοινωνίας – marketing, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες μελετών, φωτογραφεία, κτηνιατρεία, ενοικίαση αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, security, ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, οίκοι ευγηρίας, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και περιποίησης νυχιών, γραφεία κηδειών, κτλ)

Προϋπολογισμός αιτήσεων – Διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων :

Ελάχιστος προϋπολογισμός : 20.000

Μέγιστος προϋπολογισμός : 200.000

Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων : 24 μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Ποσοστό επιδότησης : από 50% έως 65% ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγών του προηγούμενου έτους

Επιλέξιμες δαπάνες :

α. Μηχανήματα και εξοπλισμός (πχ. μηχανήματα παραγωγής, εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικά, sites, eshops, ανυψωτικά, κλαρκ, εργαστηριακός εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου προϊόντων ),

β. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών ,

γ. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding,

δ. Παρακολούθηση υλοποίησης επένδυσης από σύμβουλο επιχειρήσεων,

ε. Δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας (μηχανήματα – εξοπλισμός – εγκατάστασή τους), (πχ φωτοβολταϊκά , ενεργειακά κουφώματα, μηχανήματα-εξοπλισμός καλύτερης ενεργειακής κλάσης κτλ),

στ. Τεχνικές μελέτες μηχανικών,

ζ. Μεταφορικά μέσα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης,

η. Ψηφιακή προβολή (πχ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube, email marketing, newsletter campaign, web banners κτλ,),

θ. Πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να :

– διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης

– έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017)

απασχόλησαν το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου από τουλάχιστον 2 έως μέγιστο 50 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. (οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν ορισμένες μόνο ημέρες/ μήνες του έτους, υπολογίζονται ως κλάσμα εργασίας πλήρους απασχόλησης)

– ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους ΔΕΝ υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ

– λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κτλ)

-Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει κατά τα έτη 2017 – 2018 – 2019 η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (κανόνας de minimis)

Σημειώνεται πως ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).