7 Φεβρουαρίου 2022

Ετήσιο Ανταποδοτικό Τέλος 40€ για τη Χρήση Άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων – Νέα Πρόστιμα για τη Μη Καταβολή του!

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40€ για τη χρήση αυτής.

Με το Νόμο 3054/2002 ρυθμίστηκαν τα θέματα, που σχετίζονται με την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας μας και τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών των εταιριών, που δραστηριοποιούνται με την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων και συγκεκριμένα για τη χορήγηση αδειών λιανικής εμπορίας καυσίμων. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να αποδίδει ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της.

Με την υπ΄ αριθμό Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005(ΦΕΚ 218/Β΄/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος στο ποσό των σαράντα ευρώ, 40€, και οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας καυσίμων έχουν την υποχρέωση να το αποδίδουν εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους για τη χρήση του προηγούμενο έτους στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Υπηρεσία. Στην ίδια ΚΥΑ ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής αυτού θα επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια ΔΟΥ ποσού ίσο με το διπλάσιο του τέλους.

Με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ, link ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/2020) ΚΥΑ, link ΚΥΑ, ορίστηκε ο τρόπος καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή

β) στην εφαρμογή e- παράβολο του Taxisnet,

 

-για τη χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460 (link e-παράβολο)

-για τη χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461 (link e-παράβολο)

Επίσης, τονίζεται ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλλει το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές από το οποίο προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής.

H προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου μέσω taxisnet (link e-παράβολο) προς ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ευθύνη του πρατηριούχου, είτε με τη βοήθεια του μηχανικού του. 

 

Παράλληλα στη με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ, link ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/2020) ΚΥΑ, link ΚΥΑ, προσδιορίστηκαν τα νέα πρόστιμα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση της άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας εντός προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο αυτού. Ήτοι το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων ανά έτος χρήσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του, ορίζεται στο  συνολικό ποσό των 160€, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του ανταποδοτικού τέλους των 40€ και το αναλογούν πρόστιμο των 120€ (το οποίο προκύπτει 3 x 40€ του ανταποδοτικού τέλους = 120€ ποσό προστίμου) .

Μετά την επιβολή προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή θα αποστέλλει το πρόστιμο στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη αυτού.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στην αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή της άνωθεν αναφερόμενης νομοθεσίας.