3 Απριλίου 2023

Η συμβολή της ΑΔΜΘ στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανάπτυξης μέσω της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων

Ο πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Δημήτρης Σαμαράς έκανε παρέμβαση στηνημερίδα εξωστρέφειας με θέμα «Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης», που διοργάνωσε σήμερα η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), στο ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49). Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Α.Δ.Μ.Θ. στον χρόνο, αλλά και στην εξασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου έργου, ενώ πρότεινε και τρεις λύσεις για τη βελτίωση αυτού.

Ο ίδιος ξεκίνησε την ομιλία του υπογραμμίζοντας: «Όπως έχει αναφερθεί ήδη από τον κ. Ευθυμιάδη και την κα. Καραλή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπάγονται οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ), οι οποίες είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2.

Από μελέτη που είχε εκπονηθεί για λογαριασμό του ΣΕΒ είχε καταγραφεί ότι το 85% του συνολικού αριθμού των έργων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ (δηλαδή έργα Α1 και Α2) κατηγοριοποιείται ως Α2 και αδειοδοτούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και μόνο το υπόλοιπο 15% κατηγοριοποιείται ως Α1 και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι το 85% της επιχειρηματικότητας (λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα έργα) αξιολογούνται από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επομένως ο όγκος των υποθέσεων που καλούνται να διαχειριστούν είναι σημαντικά μεγάλος.

Αναλύοντας παραπάνω τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης μελέτης μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι δύο Περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή η Αττική (47,9%) και η Κεντρική Μακεδονία (13,5%), συγκεντρώνουν για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και μεγάλο αριθμό Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ποσοστά που αντιστοιχούν στο 10,2% και 16,5% επί του συνόλου του εξεταζόμενου δείγματος από αυτές που εκδόθηκαν πανελληνίως.

Αν δε προστεθούν και οι ΑΕΠΟ που έχει εκδώσει για το αντίστοιχο διάστημα και η ΔΙΠΕΧΩΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκύπτει ότι συνολικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έχει εκδώσει συνολικά το 32% περίπου των ΑΕΠΟ κατηγορίας Α2 (αριθμός ΑΕΠΟ 1400 σε σύνολο 4.368) που έχουν εκδοθεί πανελληνίως».

Ο κ. Σαμαράς επισήμανε, επίσης τη σημασία των χρόνων στην όλη διαδικασία τονίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις:

«Όσον αφορά στο χρόνο έκδοσης των ΑΕΠΟ και θεωρώντας ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαιρείται στις παρακάτω τρεις φάσεις:

  • Α’ ΦΑΣΗ: Από την πρώτη υποβολή έως τη διαβίβαση της μελέτης
  • Β’ ΦΑΣΗ: Από τη διαβίβαση της μελέτης προς δημόσια διαβούλευση και τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης
  • Γ’ ΦΑΣΗ: από την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης έως την έκδοση της ΑΕΠΟ,

προκύπτει, βάσει της ίδιας μελέτης ότι οι αποκλίσεις από τους θεσμοθετημένους χρόνους που είναι 12 έως και 25 μέρες αντίστοιχα (αναφερόμενοι ειδικά στις φάσεις Α’ και Γ’ που είναι κατ’ εξοχήν χρόνοι που αφορούν τις ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – καθώς η Φάση Β είναι η φάση της δημόσιας διαβούλευσης & συλλογής γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες) ανέρχονταν στους 2 περίπου μήνες για τη Φάση Α’ και στον 1,5 μήνα για τη Φάση Γ’. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, οι θεσμοθετημένοι χρόνοι για την Α Φάση είναι 12 μέρες και για τη Β΄ Φάση 25 μέρες και οι αναφερόμενες χρονικές αποκλίσεις κατεγράφησαν την περίοδο 2015 έως 2018.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι την τελευταία 4ετία και με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) από ένα σχετικά ασφαλές δείγμα που αποτελούν οι 70 περίπου ΑΕΠΟ που έχουμε χειριστεί εμείς ως εταιρεία συγκεκριμένα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προκύπτει ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί κατά 50%, κάτι που είναι πολύ σημαντικό αναλογιζόμενοι ότι, όπως προαναφέρθηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης εκδίδει περίπου το 32% των ΑΕΠΟ πανελληνίως. Για αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στις ΔΙΠΕΧΩΣ και γενικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης».

Ο κ. Σαμαράς ολοκλήρωσε την παρέμβασή του καταλήγοντας με τρεις προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, η 1η πρόταση αφορά στη μείωση χρόνου έκδοσης ΑΕΠΟ: «Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη των ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πιθανότατα και μείωση του χρόνου ικανοποίησης των αιτημάτων για περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Η 2η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας και της υπεραξίας της ΑΕΠΟ: «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, πέραν του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σημαντική παράμετρος για την αναγνώριση της αξίας της ΑΕΠΟ είναι και η ασφάλεια δικαίου που αυτή προσδίδει στην κάθε επένδυση. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα σαφές θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο που διέπει και επικουρεί την απρόσκοπτη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς υγιής επιχειρηματικότητα με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, μπορεί να αναπτυχθεί, μόνο σε ένα σταθερό πλαίσιο που κατοχυρώνει και προβλέπει στοιχειώδεις κανόνες του επιχειρείν».

Τέλος η 3η πρόταση αφορά στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των όρων της ΑΕΠΟ:

«Ο έλεγχος τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων μπορεί να γίνει με την δημιουργία ενός Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Περιβάλλοντος (όπως αντίστοιχα λειτουργεί ο θεσμός των ελεγκτών δόμησης) από ιδιώτες μηχανικούς καθολικά.

Φυσικά πάνω από αυτούς θα λειτουργεί το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και όταν εντοπίζουν παραβάσεις θα επιβάλλουν ποινές και στον φορέα του έργου (επιχειρήσεις, κ.λ.π.) αλλά και στους ιδιώτες ελεγκτές περιβάλλοντος.

Γνωρίζουμε όλοι ότι, από τις πιο σημαντικές, ίσως η σημαντικότερη έγκριση στη διαδικασία αδειοδότησης, τόσο ενός έργου υποδομής, αλλά κυρίως μίας επιχείρησης είναι η ΑΕΠΟ. Όπως ανέφερε και ο Γραμματέας της ΑΔΜΘ, κ. Σάββας ο κάθε επιχειρηματίας, αλλά και εμείς οι μελετητές ζητάμε την άμεση και γρήγορη έκδοση των ΑΕΠΟ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλεια δικαίου που προσδίδουν και διασφαλίζουν οι εν λόγω εγκρίσεις και για αυτό πρέπει να στηρίζουμε και να συνεργαζόμαστε με τις Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ».