16 Μαρτίου 2023

Θέματα Επιχειρηματικών Πάρκων(ΕΠ)/ Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών & Επιχειρηματικών Δρατσηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)

Α. 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. 16201-21.02.2023  Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:682Ο46ΜΤΛΡ-7ΕΨ), τροποποιήθηκε για 6η φορά η Πρόσκληση για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και του συνοδευτικού Οδηγού εφαρμογής αυτής. Με την τροποποίηση αυτή, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων/αιτήσεων ένταξης έργων στο ανωτέρω πρόγραμμα, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαρτίου 2023.

Β. Δημοσίευση ΚΥΑ σχετικά με τα ΕΠΜΜΜ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1147/Β/28.02.2023 η υπ’ αριθμ. 18211 ΚΥΑ που αφορά τη διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης, οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των όρων δόμησης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Η ως άνω ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4982/2022 (παρ.9 άρθρο 46) και αντικαθιστά την υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 ΚΥΑ, η οποία ίσχυε μεταβατικά μέχρι την έκδοση της νέας και η οποία καταργείται.  

Τα κύρια σημεία της νέας ΚΥΑ για τα ΕΠΜΜΜ είναι τα κάτωθι:

 • Διευκρινίζεται ότι η απόφαση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας συνιστά και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας κατά τον ν. 4014/2011 (παρ.4 άρθρο 1)
 • Αναφέρεται ότι, δρόμοι, άλλα τεχνικά έργα, υδατορέματα ή άλλα φυσικά εμπόδια δεν συνιστούν κατάτμηση των ενιαίων εκτάσεων επί των οποίων αναπτύσσονται τα ΕΠΜΜΜ (παρ.1 άρθρο 2)
 • Εξειδικεύεται ο διαχωρισμός μεταξύ υφιστάμενης και νέας Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΜΜΜ) (παρ.2 άρθρο 2)
 • Ο φορέας άσκησης της δραστηριότητας της ΜΜΜ νοείται ως η ΕΑΔΕΠ της παρ.4 του άρθρου 19 του Ν.4982/2022, για το ΕΠΜΜΜ (εδάφιο α άρθρο 3)
 • Ορίζεται ότι, σε περίπτωση πολεοδόμησης του ΕΠΜΜΜ οι όροι δόμησης αυτού καθορίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.4982/2022 (εδάφιο β παρ.4 άρθρο 5)
 • Οι νέες άδειες δόμησης υφιστάμενων ΜΜΜ μετά την ανάπτυξη του ΕΠΜΜΜ αξιοποιούν τους νέους όρους δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρεκκλίσεις και δεσμεύσεις των προηγούμενων (εδάφιο γ παρ.4 άρθρο 5)
 • Εξειδικεύεται ότι, σε περιπτώσεις ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ σε δημόσιο ή δημοτικό κτήμα ή ακίνητο εταιρείας που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4982/2022 συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α’ 148) ή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) ή με παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση (οικείες συμβάσεις), στα οποία ο φορέας ανάπτυξης έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα κατοχής επί του ακινήτου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4982/2022, επιτρέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση εντός των ορίων του ΕΠΜΜΜ οποιασδήποτε συνεργαζόμενης ή ανεξάρτητης με την ΕΑΔΕΠ εταιρείας (παρ.7 άρθρο 6).
 • Τα περιεχόμενα (έγγραφα και δικαιολογητικά) του φακέλου αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ παραμένουν κατά κύριο λόγο ίδια, με μικρές κατά περιπτώσεις εξειδικεύσεις, ενώ η μόνη προσθήκη επ’ αυτών είναι η Μελέτη Ορκωτού Ελεγκτή με την οποία τεκμηριώνονται οι χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.4982/2022. Η μελέτη αυτή δεν είναι απαιτούμενη σε περίπτωση που δεν προβλέπονται νέα έργα υποδομής κατά την ανάπτυξη του ΕΠΜΜΜ (Παράρτημα Ι).

Κατά τα λοιπά οι προβλέψεις της ΚΥΑ είναι παρεμφερείς με αυτές της υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 καταργούμενης ΚΥΑ την οποία αντικαθιστά.

Γ. Δημοσίευση ΥΑ σχετικά με την υπαγωγή ΟΥΜΕΔ στις διατάξεις του Ν.4982/2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1093/Β/28.02.2023 η υπ’ αριθμ. 16942 ΥΑ που αφορά τη Διαδικασία και προσδιορισμό φακέλου για την υπαγωγή Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που διέπονται από τους ν. 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011, στις διατάξεις του ν. 4982/2022. Με την ως άνω ΥΑ προβλέπεται ότι, για την υποχρεωτική υπαγωγή των ΟΥΜΕΔ των Νόμων 4458/65, 2545/97 και 3892/2011 εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του Ν.4982/2022, η αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας απευθύνει πρόσκληση στον φορέα του ΟΥΜΕΔ για τη σύνταξη του φακέλου υπαγωγής του ΟΥΜΕΔ εντός τριών μηνών. Ο εν λόγω φάκελος δύναται να σχηματισθεί και αυτοβούλως από τον Φορέα, ενώ η υπαγωγή μπορεί να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών. Στο άρθρο 2 της ΥΑ περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του φακέλου υπαγωγής για κάθε ΟΥΜΕΔ κατά περίπτωση, αναλόγως του θεσμικού πλαισίου από το οποίο αυτός διέπεται και του ιστορικού ανάπτυξής του.

Δ. Βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 παρουσιάστηκε από την Επιτροπή της ΕΕ ένα βιομηχανικό σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία. Σκοπός του ως άνω σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μηδενικών καθαρών εκπομπών και η στήριξη της ταχείας μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Το σχέδιο αποτελεί εξέλιξη προηγούμενων πρωτοβουλιών και συμπληρώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του REPowerEU. Το σχέδιο στηρίζεται στους κάτωθι τέσσερις πυλώνες:

 • Προβλέψιμο και απλουστευμένο ρυθμιστικό περιβάλλον: στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα,προτείνεται η νομοθετική πράξη για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών, η οποία θα ενισχύσει τη βιομηχανική παραγωγή βασικών προϊόντων τεχνολογίας στην ΕΕ. Η πράξη αυτή θα θεσπίσει ένα απλό κανονιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων απολύτως απαραίτητων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων (μπαταρίες, αποθηκευτικές τεχνολογίες, ανεμογεννήτριες κλπ). Επιπλέον θα διασφαλίζει απλουστευμένη και ταχεία αδειοδότηση, προωθώντας ευρωπαϊκά στρατηγικά έργα και αναπτύσσοντας πρότυπα για τη στήριξη της επέκτασης των τεχνολογιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
 • Ταχύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: ο δεύτερος πυλώνας στοχεύει στην επιτάχυνση των επενδύσεων και της χρηματοδότησης της παραγωγής στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας στην ΕΕ. Ειδικότερα, για την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση χορήγησης ενισχύσεων για έργα πράσινων επενδύσεων, η Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες για την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις και για την αναθεώρηση του γενικού απαλλακτικού κανονισμού, υπό το πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων:  στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για μια ανθρωποκεντρική πράσινη μετάβαση, η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία ακαδημιών για βιομηχανία με μηδενικές καθαρές εκπομπές, οι οποίες θα προσφέρουν προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε στρατηγικούς κλάδους, δεδομένου ότι το 35-40% του συνόλου των θέσεων εργασίας ενδέχεται να επηρεαστεί από την πράσινη μετάβαση. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα εξετάσει μέτρα για την προώθηση και την ευθυγράμμιση της δημόσιας και της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Ανοικτό εμπόριο για ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού: το τέταρτος πυλώνας αφορά την παγκόσμια συνεργασία και στοχεύει στην προσαρμογή του εμπορίου στην πράσινη μετάβαση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή θα ενεργήσει με γνώμονα την επέκταση του δικτύου συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και άλλων μορφών συνεργασίας με εταίρους για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δημιουργία ομάδας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και τη δημιουργία βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων καθαρής τεχνολογίας / μηδενικών καθαρών εκπομπών. Τέλος, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία της ενιαίας αγοράς από το αθέμιτο εμπόριο στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας.