2 Αυγούστου 2019

Καθεστώς Αποζημίωσης Φωτοβολταϊκών Σταθμών εκτός Ανταγωνιστικών Διαδικασιών

 

του Παναγιώτη Καστανίδη
Δίπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, 

MSc Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Τμήμα Ενέργειας στην «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

 

Με βάση τα όσα ορίστηκαν με τον Νόμο 4414/2016, άλλαξε το καθεστώς με το οποίο αποζημιώνονται οι σταθμοί ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ πλέον θα συνάπτουν συμβάσεις σύνδεσης διαφορικής προσαύξησης (ΣΕΔΠ), αντί συμβάσεων σύνδεσης σταθερής τιμής (ΣΕΣΤ), τις γνωστές μέχρι πρότινος «ταρίφες».

Η τιμή αναφοράς, με την οποία αποζημιώνονται οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, προκύπτει πλέον από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η διαδικασία προβλέπει την προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΡΑΕ, με ορισμένη δημοπρατούμενη ισχύ, ποσοστό ανταγωνισμού και τιμή εκκίνησης, με τους επιτυχόντες της διαδικασίας να είναι όσοι υποβάλλουν τις χαμηλότερες προσφορές μέχρι την συμπλήρωση της δημοπρατούμενης ισχύος.

Επιπλέον, σε μεταγενέστερο στάδιο και με την έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στα πρότυπα του Target Model, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στον ημερήσιο προγραμματισμό του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην Εξισορρόπηση του Συστήματος, όπως όλοι οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακριβώς λόγω της δυσκολίας πρόβλεψης παραγωγής της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας, θεσπίστηκε η λειτουργία Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, οι οποίοι θα εκπροσωπεύουν πλήθος σταθμών στον ημερήσιο προγραμματισμό του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσοντας έτσι τους παραγωγούς από αυτήν την υποχρέωση έναντι ανταλλάγματος. Όπως είναι λογικό αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει ένα ακόμη έξοδο για τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και σε ότι αφορά τις τιμές αποζημίωσης, τα αποτελέσματα των διαγωνισμών που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα ήταν σαφή και ενθαρρυντικά υπέρ του νέου πλαισίου, καθώς έτσι μειώθηκαν δραματικά οι τιμές Αναφοράς με αποτέλεσμα τη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών στο μέλλον από τις χρεώσεις στήριξης των ΑΠΕ, αφού οι τιμές αναφοράς στους τελευταίους διαγωνισμούς υποχώρησαν σε επίπεδα της τάξης των 55-60 €/MWh.

Εντούτοις από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι μικρότεροι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, μέχρι σήμερα οι σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW, και βάσει νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 400 kW στο άμεσο μέλλον. Οι σταθμοί αυτοί μπορούν να υπογράψουν απευθείας σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες προηγουμένως. Επιπρόσθετα, οι σταθμοί αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στον προγραμματισμό της παραγωγής και της συμμετοχής τους στην αγορά εξισορρόπησης, κάτι που σημαίνει ότι έχουν μια επιπλέον ελάφρυνση. Αυτή η κατηγορία σταθμών, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους (άρα και του μικρότερου κόστους κατασκευής τους) και των ευνοϊκότερων διαδικασιών σε ότι αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους, αποτελούν μια πιο ευνοϊκή επιλογή για το μέσο επενδυτή.

Μέχρι πρόσφατα, οι σταθμοί αυτοί θα αποζημιώνονταν με τιμή Αναφοράς η οποία θα υπολογιζόταν από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) του προηγούμενου έτους, με μια μικρή προσαύξηση (10%). Εξαιτίας του ότι η ΟΤΣ εδώ και κάποια χρόνια αυξάνεται συνεχώς, αφετέρου το ότι μειώνονταν σημαντικά οι τιμές τις οποίες μπορούσε να επιτύχει κάποιος συμμετέχοντας στις ανταγωνιστικές διαδικασίες άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της τιμής Αναφοράς Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με ΣΕΣΤ, έτσι ώστε πλέον αυτή να αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών. Πλέον για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW η τιμή Αναφοράς θα είναι ίση με την μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%.

Έτσι για τους κατόχους Φωτοβολταϊκών Σταθμών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής και αναμένεται να ηλεκτρίσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 τότε:

  • Αν εντός του 2019 γίνει ένας διαγωνισμός à 73,11 €/MWh (υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των μεσοσταθμικών αποτελεσμάτων των δυο διαγωνισμών του Ιουλίου του 2018 σε κατηγορίες Ι και ΙΙ και της κατηγορίας Ι του διαγωνισμού του Δεκεμβρίου του 2018).
  • Αν εντός του 2019 γίνουν δυο διαγωνισμοί à 72,75 €/MWh (υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των μεσοσταθμικών αποτελεσμάτων της κατηγορίας Ι του διαγωνισμού του Ιουλίου του 2018, της κατηγορίας Ι του διαγωνισμού του Δεκεμβρίου του 2018 και της κατηγορίας Ι του διαγωνισμού του Ιουλίου του 2019).

 

Η «Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και την ανάλογη τεχνογνωσία αναλαμβάνει όλη την απαιτούμενη μελετητική και αδειοδοτική διαδικασία μέχρι τη λειτουργία του Σταθμού. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected].