27 Ιουλίου 2020

Λήγει την 01.09.2020 η παράταση για την υποβολή Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Πρατηριών Παροχής Καυσίμων & Ενέργειας

Μέχρι την 1 Σεπτέμβρη του 2020 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Ψηφιακού Μητρώου στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  με την υπ’ αρ. οικ. 7135/81 Υ.Α.  (ΦΕΚ 714Β’/2019), προχώρησε στις 01/03/2019 στον Καθορισμό των Όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, Πρατηρίων Υγρών και Αέριων Καυσίμων, των Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός συγχρόνου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής  εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των πρατηρίων καυσίμων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.

Σύμφωνα με άρθρο 1, §3 της προαναφερθείσας Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44464/452 Υ.Α (ΦΕΚ 2140Β’/2019), οι εκμεταλλευτές των «Πρατηρίων» υποχρεούνται να:

  • Αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 2 του παραρτήματος της ανωτέρω στην Οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, έως την 01.09.2020.
  • Ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για κάθε μεταβολή των στοιχείων του Πίνακα 2.

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, η άδεια λειτουργείας των πρατηρίων ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει.

Εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έως σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί νέα παράταση, συνεπώς καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Ψηφιακού Μητρώου στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι η 01.09.2020.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες (Καταγραφή και Υποβολή του Ψηφιακού Μητρώου) για την εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενης νομοθεσίας.