16 Ιουλίου 2019

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ενεργειακών Ελέγχων με το Ν. 4342/2015 και υπόχρεες επιχειρήσεις

 

Του Παύλου Κωτσίδη
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α
Τομέας Ενέργειας 
της Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ –Σύμβουλοι Μηχανικοί,

μέλος του Ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 μπορούν να υποβάλλουν την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως υπόχρεες εντός του 2018, καθώς με την τροποποίηση της ΥΑ 175275/22.05.2018, που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουνίου 2019 με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2429), την οποία υπέγραψε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, παρατάθηκε κατά τέσσερις μήνες η προθεσμία της σχετικής υποχρέωσης, που έληγε στις 31/05/2019.

Να τονίσουμε ότι Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου με το Ν.4342/2015 (Παρ. 10, Άρθρο 10), είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας). Μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όλες όσες:

α) Απασχολούν από 250 εργαζόμενους και άνω, ή

β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ισχύουν οι διατάξεις της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003). Βάσει της διάταξης αυτής, για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως υπόχρεης λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα στοιχεία (οικονομικά και εργαζομένων) της ίδιας της επιχείρησης αλλά αθροίζονται και τα στοιχεία τυχόν συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, ανάλογα με το ποσοστό σύνδεσής τους. Δηλαδή το αν μια επιχείρηση είναι υπόχρεα, εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρείες της και μετέπειτα διενεργείται ξεχωριστός και ανεξάρτητος Ενεργειακός Έλεγχος σε καθεμία από αυτές, που τελικά κρίνονται υπόχρεες.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις με βάση τα παραπάνω, μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία που δόθηκε (30/09/2019), έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές, για τις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που καλύπτουν τουλάχιστον στο 90% των ενεργειακών καταναλώσεων της εταιρείας:

  • Να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο με βάση τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 16247 και των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Ν.4342/2015, από ενεργειακούς ελεγκτές κατάλληλης τάξης και εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΥΠΕΝ και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
  • Να εφαρμόσουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ της σχετικής νομοθεσίας.

Οι Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα εντάξει στον προγραμματισμό τους τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει άμεσα να το πράξουν, καθώς και να αξιολογήσουν και να ελέγξουν και τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες ανεξαρτήτου μεγέθους, καθώς είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται για την ολοκλήρωση των Ενεργειακών Ελέγχων τον τελευταίο χρόνο (προηγούμενες καταληκτικές ημερομηνίες 10/07/18, 31/12/2018 και 31/05/2019), ενώ εντός Μαΐου το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, άρχισε να αποστέλλει σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις, αρχικά προς 300 περίπου μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, πως είναι υπόχρεες για Ενεργειακό Έλεγχο, αφού διασταυρώθηκε η σχετική τους υποχρέωση από στοιχεία που συλλέχθηκαν (Α.Α.Δ.Ε., Γ.Ε.ΜΗ, ΕΡΓΑΝΗ) και η μη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία. Τέλος, τους υπενθύμιζε ότι η μη συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση, μετά από εισήγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιφέρει πρόστιμο από 5.000,00€ έως και 100.000,00€.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων να διενεργήσουν Ενεργειακούς Ελέγχους με το Ν.4342/2015, προέκυψε από την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση. Το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνεται στη σχετική οδηγία θα βοηθήσει την Ευρώπη να πετύχει τον περίφημο στόχο «20-20-20» μέχρι το 2020, ήτοι 20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% μέχρι το 2020.

Πέρα από όλα αυτά όμως, το πνεύμα της υποχρέωσης της νομοθεσίας στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά να αφυπνίσει τις ίδιες τις ελληνικές επιχειρήσεις (ξεκινώντας από τις μεγάλες) να ασχοληθούν με την εξοικονόμηση ενέργειας και να οδηγηθούν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και κατ’ επέκταση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, ώστε να αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητά τους. Εκτός από το υποχρεωτικό της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και τα υψηλά πρόστιμα που έχουν ανακοινωθεί προς τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δε συμμορφωθούν εγκαίρως, το ίδιο το κόστος του Ενεργειακού Ελέγχου, ουσιαστικά μπορεί να αποσβεστεί πολλαπλάσια, από τα ανταποδοτικά οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση, από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει.

 

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτει ανάλογη εμπειρία και αναλαμβάνει σχετικά project. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected].