25 Οκτωβρίου 2017

Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ

Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για Τουρισμό, Εξωστρέφεια, Περιβαλλοντική Βιομηχανία , Αναβάθμιση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Start Up & Νεοφυείς Επιχειρήσεις

1. «Ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»
Δημόσια Δαπάνη 120 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Σεπτέμβριος 2017) .
Αφορά ενίσχυση νεοσύστατων και υπό σύσταση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, camping, τουριστικές κατοικίες- ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ΤΕΟΜ, ναυλομεσιτικά γραφεία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού) με στόχο:

  1. Tην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/και διαφοροποίηση – εμπλουτισμός του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα»
  2. Tην εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 25.000€ μέχρι 400.0000€.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, ανακαίνισης κτιριακών υποδομών,
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός,
Λευκές συσκευές,
Είδη ιματισμού,
Εξοπλισμός μηχανογράφησης
Δαπάνες προβολής προώθησης.

2. «Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ( Β’ κύκλος)
Δημόσια Δαπάνη 150 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Σεπτέμβριος 2017).

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι κτιριακές εργασίες, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, λογισμικά και εξοπλισμός μηχανογράφησης, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, δαπάνες προβολής προώθησης, μισθοδοσία υφιστάμενων ή/και νέων θέσεων εργασίας

3. «Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ»
Δημόσια Δαπάνη 50 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Οκτώβριος 2017) .

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων Επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και στην εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστική στους θέσης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: κόστος συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, δαπάνες σχεδιασμού νέων προϊόντων και συσκευασιών, δαπάνες για έρευνες αγοράς, μηχανολογικός εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής

4. “Ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων”

Αφορά σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού προσαρμοσμένη στις ιδιότητες κάθε περιοχής επικεντρωμένη σε εθνικές περιφερειακές προτεραιότητες για μια ανάπτυξη βασισμένη στην γνώση.
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν σε:

  • Απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού
  • Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιώ
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων

5. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 15 εκ. € που αφορά στην επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων για την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από 250.000-2.500.000 €.

6. «Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων start up, spin off- spin out» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ ΤΕΙ ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές για την εμπορική αξιοποίηση εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.
Δηλαδή, έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες.