22 Ιανουαρίου 2021

Νέοι Όροι και Προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία των Πρατηρίων Καυσίμων εντός Μεταφορικών Εταιρειών

Τα υγρά καύσιμα, που αποθηκεύονται από τις μεταφορικές εταιρείες για τον εφοδιασμό των φορτηγών τους, χρίζουν πλέον άδεια λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις στo πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου 3887/2010, είχαν την άδεια να διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για τον εφοδιασμό και την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή/ και μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα μόνο με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε ισχύ, χορηγούμενο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν απαιτούνταν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Με την υπ’ αριθμό 128145/14-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β΄/2020) Υπουργική Απόφαση τα δεδομένα για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων εντός των εγκαταστάσεων των μεταφορικών εταιρειών αλλάζουν και πλέον απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τη 128145/14-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β΄/2020) Υπουργική Απόφαση, για τη νόμιμη λειτουργία των πρατηρίων των μεταφορικών εταιρειών, που η αποθήκευση των καυσίμων γίνεται είτε εντός υπέργειου ενιαίου φορέα είτε  μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου, και με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τουλάχιστον πέντε (5) φορτηγά, η αδειοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της υπ’ αριθμό 37776/2645/03.05.2017 (ΦΕΚ 1882/Β΄/2017), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σύμφωνα με τη παραπάνω νομοθεσία, για τη νόμιμη λειτουργία των ως άνω ιδιωτικών πρατηρίων  των μεταφορικών εταιρειών, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή, που είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή και μετά τον έλεγχο αυτού χορηγείται η άδεια λειτουργίας.

Η αδειοδότηση των ιδιωτικών πρατηρίων των μεταφορικών εταιρειών μπορεί να γίνει και με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Β΄) στην περίπτωση, που οι εγκαταστάσεις αυτών διαθέτουν υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξυπηρετούν πάνω από είκοσι (20) οχήματα. Για την αδειοδότηση και νόμιμη λειτουργία των πρατηρίων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και αρμόδια για την αδειοδότηση του πρατηρίου είναι επίσης η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή και μετά τον έλεγχο αυτού χορηγείται η άδεια λειτουργίας.

Επίσης, κατά τα οριζόμενα στη 128145/14-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β΄/2020) Υπουργική Απόφαση η   οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου, για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων του.

Σχετικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των μεταφορικών εταιρειών, οι οποίες έως σήμερα λειτουργούσαν νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3887/2010 με την έκδοση μόνο πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε ισχύ πρέπει έως τις 14-06-2021, δηλαδή εντός  έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της 128145/14-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β΄/2020) Υπουργικής Απόφασης, να συμμορφωθούν – προσαρμοστούν στις διατάξεις της υπ’ αριθμό 37776/2645/03.05.2017 (ΦΕΚ 1882/Β΄/2017) Υπουργικής Απόφασης ή στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006 κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων των ιδιωτικής χρήσης πρατηρίων των μεταφορικών εταιρειών αυτές θα σφραγίζονται από την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών και δεν θα γίνεται πλέον επιτρεπτή η λειτουργία τους.

 

«Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 29 ετών στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση και προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων των μεταφορικών εταιρειών στην ως άνωθεν αναφερόμενη νομοθεσία.