2 Μαρτίου 2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ποσοστά ενίσχυσης έως 70%- Μέγιστο Ποσό ενίσχυσης έως 10 εκ. ευρώ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22 στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού, καθώς αναμένεται προκήρυξη διακριτού καθεστώτος με τίτλο «Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού». Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται ως 70% (καθώς το 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή), ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ως 10 εκ. ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο. 

 

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων/κινήτρων μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης:

 • Φορολογικές Απαλλαγές επί των ετήσιων κερδών προ φόρων (σε βάθος 15-ετίας)
 • Επιχορηγήσεις Κεφαλαίου (μετρητά μόνο για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
 • Επιδοτήσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (leasing, έως 7 έτη)

Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Δημιουργούμενες Νέες Θέσεις Εργασίας

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Δικαιούχοι

 

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:

 • Είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή Εμπορικής Εταιρείας (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), Συνεταιρισμού, Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/11,Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αστικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν.4015/11.
 • Υπό σύσταση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιουσκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • τηρούν βιβλία Β’ (για επενδυτικά σχέδια έως 300.000€) ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • υποβάλουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια στο Καθεστώς Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα νόμο

 

Είδη Ενισχύσεων

 

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας.

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του κόστους της επένδυσης.

Η δικαιούμενη ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.

Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επιχορήγηση Κεφαλαίου:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Κατ’ εξαίρεση χορηγείται στο 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και σε 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέγιστης διάρκειας 7 ετών: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών.

Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης με εξαίρεση την επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης το οποίο παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα πλην τη επιχορήγησης χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα κίνητρα χορηγούνται στο 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και σε 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 

Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Γεωγραφική Ζώνη - Νομό και Μέγεθος Επιχείρησης

(σε ισχύ από 1.1.2022 έως και 31.12.2027)

Σε όλες τις περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων (εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ). Τα αναλυτικά ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης είναι τα ακόλουθα:

 

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Επενδύσεων

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης. Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στο τηλ. 2310 552000 & 210 9580000.

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]