4 Απριλίου 2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Υψηλά ποσοστά επιδότησης – Επιτάχυνση – Ευελιξία

Του Μιχάλη Χατζηβρέττα
Οικονομολόγου, MSc
Διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης»


Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί τη βασικότερη στρατηγική κίνηση για την προσέλκυση και ενίσχυση επενδύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, για τη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Συμπλέοντας με το  Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, που συνέταξε η Επιτροπή Πισσαρίδη, θα συμβάλει στην ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή της χώρας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τον απαιτούμενο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών, με απώτερο στόχο να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, ακόμα, και σε διεθνές επίπεδο.
Πέρα από την προφανή βελτίωση που υπάρχει, βάσει του εγκεκριμένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, στα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία μπορούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να διαμορφωθούν ως 75% επί του εγκεκριμένου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, κύριο χαρακτηριστικό του νέου Νόμου είναι η θέσπιση ειδικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν επιτέλους την άρση των αγκυλώσεων και των παθογενειών των προηγούμενων Νόμων, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά και αποτρεπτικά στην υπαγωγή και στην επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Οι βασικές αυτές «καινοτομίες» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:
ü  Ολοκλήρωση αξιολόγησης αυστηρά εντός 60 ημερών.
ü  Επιτάχυνση διαδικασιών ελέγχου μέσω ορκωτών ελεγκτών.
ü  Σταθεροί κύκλοι υποβολών.
ü  13 Θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης εστιασμένα ανά κλάδο.
ü  Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων μη ολοκληρωμένου χαρακτήρα, υπό προϋποθέσεις.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων ήταν οι καθυστερήσεις που σημειώνονταν στην αξιολόγηση των προτάσεων, την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και στην έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής, που μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμα και τους 18 μήνες. Η θέσπιση του ορίου των 60 ημερών για την έκδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα διευκολύνει ουσιαστικά την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς θα μειωθεί δραστικά η χρονική απόσταση ανάμεσα στην υποβολή και στην έγκριση, διασφαλίζοντας την τήρηση του επενδυτικού προγραμματισμού των επιχειρήσεων.
Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει μία σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και της απόδοσης της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Η αξιοποίηση των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν μαζί με ιδιώτες μηχανικούς, τους ελέγχους όλων των επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000€, στόχο έχει να ξεμπλοκάρει τον κρατικό μηχανισμό και να αποτρέψει νέες καθυστερήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η τήρηση ρητών χρονικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση των ελέγχων.
Ένα άλλο ουσιώδες σημείο του νέου Νόμου είναι ότι προβλέπεται η προκήρυξη των καθεστώτων να γίνεται σε σταθερούς προκαθορισμένους χρονικά κύκλους. Αυτή η ρύθμιση θα άρει την αβεβαιότητα, που υπήρχε στο παρελθόν, για την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης των υποβολών αιτήσεων υπαγωγής και θα καταργήσει την ανάγκη χορήγησης παρατάσεων για τις υποβολές αιτήσεων υπαγωγής. Αυτό η ρύθμιση θα συμβάλει στην υποβολή πιο ώριμων επενδυτικών σχεδίων, με άρτια και σωστά προετοιμασμένους φακέλους, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης.
Μία εξίσου σημαντική καινοτομία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η θέσπιση 13 νέων θεματικών καθεστώτων, καταργώντας τον οριζόντιο χαρακτήρα που υπήρχε μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο τα καθεστώτα θα βασίζονται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ανά κλάδο, παρέχοντας στοχευμένα είδη και προδιαγραφές ενίσχυσης. Επίσης, με την ανά κλάδο κατηγοριοποίηση των καθεστώτων θα επιτυγχάνεται και η ισόρροπη χρηματοδότηση του συνόλου των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Τα καθεστώτα αυτά είναι τα ακόλουθα:        
Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Νέο Επιχειρείν
Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
Μεταποίηση – Εφοδιαστική
Επιχειρηματική εξωστρέφεια
Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Μεγάλες επενδύσεις
Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
Επιχειρηματικότητα 360ο

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με τον νέο Αναπτυξιακό δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, βάσει των όσων προβλέπονται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, να ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, χωρίς να αποτελούν επένδυση ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενισχύονται δαπάνες σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, η επαγγελματική κατάρτιση για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή αναπηρία κτλ.
Πιο αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού, ως προς τους δικαιούχους, τα είδη ενισχύσεων, το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων και τις επιλέξιμες δαπάνες, είναι τα εξής:
Δικαιούχοι
Ατομικές επιχειρήσεις (αποκλειστικά στο καθεστώς της αγροτοδιατροφής για έργα προϋπολογισμού ως 200.000€)
Εμπορικές εταιρίες
Συνεταιρισμοί
Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
Είδη Ενισχύσεων
Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Μεγάλες επιχειρήσεις > 1.000.000€
Μεσαίες επιχειρήσεις > 500.000€
Μικρές επιχειρήσεις > 250.000€
Πολύ μικρές επιχειρήσεις > 150.000€
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). > 50.000€
Επιλέξιμες Δαπάνες
1.      Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
§  Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
§  Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό προϋποθέσεις)
§  Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
§  Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
§  Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
2.      Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
§  Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
§  συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
3.      Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.
4.      Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
 
Τα ποσοστά επιδότησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70% και μπορούν να λάβουν προσαύξηση κατά 10% για τις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 75%, καθώς η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που θα γίνει με την προκήρυξη των νέων θεματικών καθεστώτων, θα αποτελέσει για το σύνολο των επιχειρήσεων μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων, μέσα από πιο ευέλικτες και άμεσες διαδικασίες.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2109580000 & 2310552000 ή στο email:    [email protected].