21 Δεκεμβρίου 2020

Νέος τρόπος έκδοσης Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 133119/17-12-2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στο νέο τρόπο έκδοσης καρτών ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) από τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, καθώς και από τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Συγκεκριμένα από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, μετά τον σχετικό έλεγχο του οχήματος, το Συνεργείο Αυτοκινήτων ή το ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) θα εκδίδει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σε σελίδα Α4 χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την μορφή, την ποιότητα του χαρτιού, τις δικλείδες ασφαλείας κ.λπ.

Επίσης, για την έκδοση των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) το συνεργείο ή το ΚΤΕΟ, που διενεργεί τον έλεγχο δε θα πληρώνει το σχετικό παράβολο (δεν θα αγοράζει κάρτες).

 

Στο εκδοθέν έντυπο ΚΕΚ θα αποτυπώνονται (σε μορφή πίνακα ή σε ελεύθερο κείμενο) κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:

α) Η Επωνυμία του συνεργείου ή του ΚΤΕΟ με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία, όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο – Email – ΑΦΜ – ΔΟΥ

β) Τα πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά την αναγνώριση του οχήματος: Αριθμός κυκλοφορίας – Αριθμός πλαισίου (VIN) - Τύπος οχήματος – Μοντέλο – Έτος κατασκευής / Ημερομηνία ___________ πρώτης ταξινόμησης – Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (όπως διαπιστώνονται από οπτικό έλεγχο του οδομετρητή)

γ) Τύπος κινητήρα, σύστημα εξάτμισης (Με καταλύτη ή όχι)

δ) Είδος καυσίμου

ε) Τα στοιχεία του πελάτη (ιδιοκτήτη, κατόχου ή προσκομίζοντος το όχημα), όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο κ.λπ.

στ) Η ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος, καθώς και η ημερομηνία λήξης της ΚΕΚ

ζ) Οι τιμές των μετρηθέντων καυσαερίων όπως αυτές αντλούνται από τους αναλυτές καυσαερίων και ειδικότερα:

  1. Για τα βενζινοκίνητα οχήματα οι τιμές των μετρηθέντων ρύπων: CO (%) – HC (ppm) στο ρελαντί (στροφές/λεπτό 700 ~ 900) και σε υψηλές στροφές (στροφές ανά λεπτό 2500±300), καθώς και η τιμή του συντελεστή «λ» (για τα καταλυτικά οχήματα) σε υψηλές στροφές
  2. Για τα βενζινοκίνητα οχήματα, που φέρουν ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλύτη τα στοιχεία για τον έλεγχο αυτού
  • Για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα η τιμή του συντελεστή απορρόφησης K (m-1)

η) Τα αποτελέσματα των ελέγχων με την ένδειξη «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής», όπου αντίστοιχα διαπιστώνεται συμφωνία ή ασυμφωνία μεταξύ των μετρηθέντων ρύπων σε σχέση με τα νομοθετημένα όρια εκπομπής

θ) Τα στοιχεία του τεχνίτη οχημάτων συνεργείου ελεγκτή ή του ΚΤΕΟ, που πραγματοποίησε τον έλεγχο, όπως: Ονοματεπώνυμο – Αριθμός Μητρώου (για συνεργεία) ή Κωδικός Ελεγκτή (για ΚΤΕΟ)

 

Η ανωτέρω Μηχανογραφική έκδοση της ΚΕΚ θα συνοδεύεται από την εκτύπωση του αναλυτή καυσαερίων (αποτύπωμα), όταν η εκτύπωση του αναλυτή δεν πραγματοποιείται απευθείας σε έντυπο Α4.

 

Οι κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 31-12-2021.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 28 ετών στην αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες, που προβλέπονται:

  • Για τη χορήγηση της έκδοσης εξουσιοδότησης, που απαιτείται προκειμένου ένα Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων να μπορεί να χορηγεί Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).
  • Για τον σχεδιασμό, την έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (Άδειας Λειτουργίας) και την επίλυση οποιουδήποτε θέματος, που αφορά στην αδειοδότηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
  • Για την έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος οποιασδήποτε ειδικότητας.