9 Απριλίου 2021

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «Επανεκκίνηση της Εστίασης»

Αντικείμενο & Στόχοι Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.

Η παροχή κεφαλαίου κίνησης (Επιχορήγηση) γίνεται με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της εστίασης.

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  330.000.000 ΕΥΡΩ.

Ποσό Ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης θα διαμορφωθεί στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα είναι 100.000€ ανά επιχείρηση (ΑΦΜ) και θα δοθεί με τη μορφή επιχορήγησης (Μη επιστρεπτέα ενίσχυση), ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών.

 Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλαδή επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εστίασης. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι και επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchise.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης,
  • Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%,
  • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας,
  • Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση,
  • Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Επιπλέον έλεγχοι

Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% των δαπανών και αγορών εκτός παγίων των δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021.

Το άθροισμα των ποσών της δημόσιας χρηματοδότησης από

(α) την παρούσα δράση και

(β) την επιχορήγηση στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των εξόδων των δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ε.Ε. και θα ολοκληρωθεί 31-7-2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη του Τμήματος

στο τηλ. 2310 552 000 & 210 958000

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]