7 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5.000 ΕΩΣ ΚΑΙ 50.000 ΕΥΡΩ : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» – Υποβολές αιτήσεων από 10/9/2020 – 9/10/2020

Στόχοι Δράσης

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας  και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

 

 Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  150.000.000 ΕΥΡΩ.

 

Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό  ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.

Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των ακόλουθων εξόδων που είχε η επιχείρηση για ολόκληρο το έτος 2019 :

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 • να δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ατομική επιχείρηση ή Ανώνυμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ι.Κ.Ε ή Ν.Ε.Π.Α. ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει ή Συνεταιρισμός ή Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

 

Οι κλάδοι των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι σχεδόν όλοι, δηλαδή οι ακόλουθοι :

Α. Μεταποίηση – Παραγωγή – Βιοτεχνία - Βιομηχανία

Β. Τουρισμός

Γ. Χονδρικό Εμπόριο

Δ. Λιανικό Εμπόριο

Ε. Παροχή Υπηρεσιών

Σημειώνεται πως ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»

 Κριτήρια βαθμολογίας

 • Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIΤDA/Κ.Ε.) έτους 2019
 • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019

 

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση  ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.   Συνεπώς αν μια επιχείρηση κάνει το αίτημα της για να λάβει τα χρήματά της, τον Φεβρουάριο του 2021, τότε θα πρέπει τον Ιανουάριο του 2021 να απασχολήσει, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχόλησε τον Ιανουάριο του 2020.

 

 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων

Οι υποβολές ξεκινάνε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και τελειώνουν στις 9 Οκτωβρίου 2020.

 

Καθώς για την υποβολή των αιτήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτούνται έγγραφα που η λήψη τους από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες έχουν χρονική αναμονή αρκετών ημερών (ή και εβδομάδων),  προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να μαζέψουν και να στείλουν ΑΜΕΣΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ελέγξουμε αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αλλά και να τους ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επιδοτήσεων, στα ακόλουθα στοιχεία:

Σταθερό : 2310.552.110

Email :   subsidy@samaras-co.gr