28 Σεπτεμβρίου 2023

Νομοθεσία Πυροπροστασίας – Διαδικασία επιβολής προστίμων

του Κωνσταντίνου Κάισεφ,

Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
του Τομέας Μελετών & Επιβλέψεων Πυροπροστασίας

της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Η προστασία από τις πυρκαγιές αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και την προστασία των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας αποτελεί βασικό καθήκον των πυροσβεστικών αρχών, όπως και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Στην Πυρ. Διάταξη 19/2020 καθορίζεται ο τρόπος ταξινόμησης των διοικητικών προστίμων σε σχέση με τη φύση της παράβασης, το ύψος των προστίμων, καθώς και η διαδικασία για την βεβαίωση και την είσπραξή τους.

Τα ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνουν σε επιβολή προστίμου σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και των στοιχείων δομικής-παθητικής πυροπροστασίας. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται από το μέγεθος της δραστηριότητας και τον κίνδυνο που προκύπτει από τη λειτουργία της, το είδος και το βαθμό επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, από τον αριθμό χρηστών της δραστηριότητας και από τον βαθμό υπαιτιότητας των ιδιοκτητών. Τα διοικητικά πρόστιμα που δύναται να επιβάλλει η Πυροσβεστική Υπηρεσία κυμαίνονται από διακόσια ευρώ (200) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), ενώ σε περίπτωση υπότροπής εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη παράβαση, η τιμή του προστίμου διπλασιάζεται.

Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική διάταξη περιγράφει πώς τα πρόστιμα για παραβάσεις κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει της σοβαρότητας και του είδους της παράβασης. Υπάρχουν πίνακες που καθορίζουν τα ποσά των προστίμων για κάθε περίπτωση, με βάση παράγοντες, όπως η απουσία απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής προστασίας ή στοιχείων δομικής πυροπροστασίας, οι ελλείψεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας, προβλήματα που εντοπίζονται στη λειτουργία και τη συντήρηση των εξοπλισμών και παραμέληση ενεργειών που έχουν να κάνουν με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς-ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί περιοδικούς τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους βάσει της κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις ήσσονος σημασίας η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκδίδει γραπτή σύσταση για τη διόρθωσή τους με κατευθυντήριες οδηγίες και δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στη συνέχεια, μετά την πάροδο της προθεσμίας, διενεργείται εκ νέου έλεγχος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ακολουθείται η διαδικασία της επιβολής προστίμου.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης-εγκατάστασης να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς τον Διοικητή Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) εντός πέντε (5) ημερών από την επιβολή του προστίμου, διαφορετικά το πρόστιμο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που αποδειχθούν βάσιμοι και αληθείς οι λόγοι των αντιρρήσεων, ο Διοικητής δύναται να ακυρώσει το εν λόγω πρόστιμο.

Τέλος, για την εξόφληση των προστίμων δίνεται περιθώριο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής τους και σε περίπτωσης μη καταβολής τους, η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών βεβαιώνει και εισπράττει τα οφειλόμενα μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).