3 Απριλίου 2024

Παράταση για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός & πλησίον δασικών εκτάσεων

του Χρήστου Μπαλλή
Μηχανολόγου Μηχανικού
Διευθυντή Τομέα Πυροπροστασίας & Επιβλέψεων Η/Μ Εγκαταστάσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» 

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε στις 29.03.2024 προβλέπεται παράταση στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων με εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις προσέχεις ημέρες.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

α) για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και

β) για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (Β΄ 3475) – Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού.

Ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρίου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις:

 1. για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κ.λ.π)
 2. για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π) στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της
  πυροπροστασίας τους.

Τα μέτρα που εισάγονται με τον κανονισμό, εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων προληπτικής πυροπροστασίας και ισχύουν εφόσον είναι δυσμενέστερα.

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων ισχύουν παράλληλα με τις απαιτήσεις άλλων ειδικών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και λειτουργικότητας των κατασκευών ή των εγκαταστάσεών τους (π.χ αντισεισμική προστασία, ενεργειακή απόδοση, αντικεραυνική προστασία, προσβασιμότητα, κλπ).

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του κανονισμού έχουν εφαρμογή σε ακίνητα που:

 1. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις
 2. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
 3. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
 4. βρίσκονται εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.
 5. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.

 • Σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (Β΄ 3475) – Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των ιδιοκτησιών ως προς την θέση που βρίσκονται σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον εμπίπτει σε μία από αυτές θα πρέπει στην συνέχεια να συνταχθούν και να υποβληθούν στον οικείο Δήμο στον οικείο Δήμο αρχικά, και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα:
 • το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου Μηχανικού και
 • η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου Μηχανικού, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς

Η μη εμπρόθεσμη συμμόρφωση επιφέρει Πρόστιμα και Ποινικές κυρώσεις.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» με την εμπειρία των 32 χρόνων διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τις σχετικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη μας στο 2310. 552.000.