17 Ιανουαρίου 2023

Περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλαγής καυσίμου στη βιομηχανία

Με την υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97025/6580/2022 (ΦΕΚ 5073/28-09-2022) Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στην περίπτωση αλλαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και την προώθηση της μετάβασης σε άλλα είδη καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1369 του Συμβουλίου της 5ης Αυγούστου 2022 σχετικά με τα απαιτούμενα συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου, η προσωρινή αλλαγή του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών έργων και δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή σε υγρό καύσιμο, όπως ενδεικτικά βιοαέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο, θεωρείται μη ουσιώδης τροποποίηση και για την περιβαλλοντική αδειοδότησή της ακολουθείται η διαδικασία της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τα υποστηρικτικά ή συνοδά έργα που απαιτούνται για την αλλαγή του καυσίμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται ως αυτοτελή έργα στην κατηγορία Α’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

Πρακτικά με τη συγκεκριμένη διάταξη απλοποιείται ως ένα βαθμό η περιβαλλοντική αδειοδότηση της αλλαγής καυσίμου στη βιομηχανία και επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισης της συγκεκριμένης τροποποίησης.

Απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβάλλοντος και η υποβολή φακέλου τροποποίησης ενώ για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαιτείται η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης, ούτε και απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά την όλη διαδικασία.